Redactiestatuut en colofon

Gezond zijn, is gezond blijven. Met dit motto in het achterhoofd werkt Gezondheidsplein samen met vele partners, zoals ziekenhuizen, specialistenorganisaties en andere beroepsorganisaties om betrouwbare en kwalitatief goede gezondheidsinformatie te bieden. Daarnaast is aan Gezondheidsplein een panel met medisch specialisten verbonden die aandoeningsteksten van medische goedkeuring voorzien voordat deze online worden geplaatst.

Redactiestatuut 

Solvo BV

Gezondheidsplein.nl, dokterdokter.nl, Solvo.nl en ziekenhuis.nl worden hierna gezamenlijk “de Websites” of individueel de “Website” genoemd en zijn onderdeel van de Solvo groep.

Gezond zijn, is gezond blijven. Met dit motto in het achterhoofd werken de Websites samen met vele partners, zoals ziekenhuizen, specialistenorganisaties en andere beroepsorganisaties om betrouwbare en kwalitatief goede gezondheidsinformatie te bieden. Daarnaast is aan de Websites een panel met medisch specialisten verbonden die aandoeningsteksten van medische goedkeuring voorzien voordat deze online worden geplaatst. 

In dit redactiestatuut zijn de verantwoordelijkheden, bevoegdheden en taken beschreven van de personen en organen die direct betrokken zijn bij de totstandkoming van de Websites.

Samenstelling Redactie

 1. De Redactie bestaat uit een Eindredacteur, Webredacteuren en een Uitgever. 
 2. Voor de gehele site is de Redactie verantwoordelijk voor actualisatie, navigatiestructuur, overzichtelijkheid, stijl- en inhoud. De redactionele eindverantwoordelijkheid valt onder de “Eindredacteur”.
 3. De Redactie bewaakt de onafhankelijkheid van elke Website.Gezien de redactionele onafhankelijkheid zijn de redactionele verantwoordelijkheden gescheiden van de directionele verantwoordelijkheden. De directionele eindverantwoordelijkheid voor de Redactie berust bij de bestuurders van de Solvo Groep. 
 4. De Uitgever is verantwoordelijk voor de uitgave van de content en de advertenties.
 5. Ten aanzien van de Website Dokterdokter: Medische content valt onder verantwoordelijkheid van de “Medisch Hoofdredacteur”. De aangeboden informatie is gebaseerd op betrouwbaarheid en heeft een informerend en educatief karakter. Er is geen sensatiebejag. De aangeboden informatie is afkomstig van bronnen als: Nederlandse ziekenhuizen, beroepsorganisaties, patientverenigingen, solvo.nl, ziekenhuis.nl en dokterdokter.nl.
 6. De Redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van advertenties op de Websites. Deze Website onderschrijft de HON-principles. Deze zijn opgesteld door de HON Foundation en te vinden op http://www.hon.ch.
 7. Er kan geen invloed op het beleid van de Redactie worden uitgeoefend door de Uitgever, of externe partijen.
 8. In het geval van betaalde content of advertentie-exploitatie, draagt de Redactie zorg voor de controle op de borging van de onafhankelijkheid van de content in de overeenkomst met de betreffende partij.

Totstandkoming van informatie

 • De aangeboden informatie moet aansluiten op de belevingswereld van de (potentiële) bezoeker van de site.
 • De site heeft een informerende doelstelling, maar advertentie-exploitatie en marketing mogen worden gerealiseerd voor zover deze niet in strijd zijn met de onafhankelijkheid van de Redactie, privacy van de bezoeker of andere doelstellingen.
 • De aangeboden informatie is altijd nagekeken en geverifieerd door een erkend medisch specialist of paramedicus. 
 • Concept content wordt ter beoordeling voorgelegd aan de Eindredacteur of een ervaren Webredacteur 
 • Na akkoord van de Eindredacteur wordt de concept content voorgelegd aan een erkend specialist.
 • De eerste en externe beoordelaar beoordelen of de concept content relevant is en past binnen de doelstellingen en aandachtsgebieden van de betreffende Website. Verder wordt beoordeeld: 
  • is de content publicabel, eventueel na niet-inhoudelijke aanpassingen (taalkundig);
  • publicabel na inhoudelijke aanpassing;
  • niet publicabel op wetenschappelijke gronden of incorrecte medische content.
 • De door de beoordelaar gegeven feedback wordt vastgelegd en teruggekoppeld aan de Redactie. De Redactie koppelt aan de auteur terug wat aangepast moet worden. Na aanpassing vindt een laatste controle plaats voor de Eindredacteur, waarna de content geplaatst wordt.

Bronnen van informatie

 • Voor de totstandkoming van de content raadpleegt de Redactie onder andere de NHG, het Merck Handboek, de DSM-5, de gezondheidsraad, onafhankelijke stichtingen en verenigingen, het Compendium Geneeskunde, het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (NTvG), het RIVM, websites van ziekenhuizen, onderzoeksinstituten (zoals het Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg), databanken van wetenschappelijke artikelen (zoals PubMed, onderdeel van National Center for Biotechnology Information) en Emedicine (onderdeel van Medscape). Hierdoor wordt de meest actuele en correcte informatie gebruikt. 
 • Niet wetenschappelijk onderbouwde content wordt niet geplaatst. Content over aandoeningen en behandelingen wordt alleen geplaatst wanneer er wetenschappelijke bronnen aan ten grondslag liggen en/of de werking/behandeling wetenschappelijk bewezen c.q. onderbouwd is.
 • Eigen mening of interpretatie van derden, de Redactie en/of medisch experts ten aanzien van medische informatie worden niet geplaatst.

Informatiebehandeling 

 • De verantwoordelijkheid voor de beoordeling en verwerking van reacties van derden op content is belegd bij de Redactie.
 • Reacties worden gescreend en uitgezet bij een van de webredacteuren om de reacties te beoordelen en beantwoorden.
 • In het geval de ontvangen reactie medisch aanvullende en correcte informatie bevat, kan de Eindredacteur besluiten tot een aanpassing van content waar de feedback op is geleverd.
 • Feedback geven door medisch expert: medisch experts geven alleen feedback op medisch inhoudelijke content. De beoordeling is of de medische content juist en volledig is en correct beschreven. De redactie blijft altijd zelf tekstueel en inhoudelijk verantwoordelijk.
 • Periodieke review: de betreffende Website streeft ernaar de content minimaal eenmaal per vijf jaar opnieuw te beoordelen en nieuwe informatie of ontwikkelingen te verwerken om zo actuele en accurate (medische) content te kunnen publiceren.
 • Daar waar gebruikers van de informatie op de Website persoonlijke gegevens achterlaten, blijft de privacy gewaarborgd.

Sponsorcode

 • Informatie weergegeven op de Websites is geproduceerd door en/of onder eindverantwoordelijkheid van de redactie, tenzij duidelijk en herkenbaar anders aangegeven op de desbetreffende pagina.
 • De redactionele onafhankelijkheid is gewaarborgd in het Redactiestatuut, waarin wordt vastgelegd dat de redactie geheel onafhankelijk van enige commerciële invloed opereert en eindredactie voert.
 • Om de productie en de redactionele inhoud van de Websites te kunnen financieren accepteren de Websites bijdragen van sponsors en adverteerders, o.a. in de vorm van duidelijk herkenbare banners en buttons die geplaatst worden op de Websites.
 • Aan sponsors wordt de mogelijkheid geboden zich te profileren bij of te identificeren met bepaalde onderwerpen die aansluiten bij hun interesse. Dit gebeurt door duidelijke herkenbare uitingen als buttons, banners of de tekst "mede mogelijk gemaakt door" die geplaatst worden bij desbetreffende onderwerpen of redactionele inhoud. Wanneer de sponsor geen behoefte heeft aan naamsvermelding wordt volstaan met de vermelding "is mede mogelijk gemaakt door onze partners" op een pagina, die verwijst naar deze sponsorcode,
 • De vermelding van een sponsor bij een bepaald redactioneel onderdeel of onderwerp betekent nooit dat de sponsor de afzender is van de redactionele inhoud of een beslissende invloed heeft gehad op de inhoud (zie artikel 1). Hoogstens kan de sponsor zijn geraadpleegd door de Redactie als bron voor het redactionele onderdeel of onderwerp.
 • De Redactie zal zo nu en dan bij het produceren van redactionele inhoud bronmaterialen betrekken van derden, waarbij het kan voorkomen dat gebruik wordt gemaakt van bronmaterialen van sponsors. Ook in deze gevallen ligt de eindverantwoordelijkheid bij de onafhankelijk opererende Redactie en worden de bronmaterialen pas gebruikt door de redactie na toetsing op bruikbaarheid en relevantie voor de lezer.
 • Het kan voorkomen dat op de Websites informatie wordt weergegeven die rechtstreeks en ongewijzigd wordt overgenomen van sponsors of adverteerders, zonder dat de Redactie hier eindverantwoordelijkheid voor draagt. In voorkomende gevallen is niet de Redactie maar de sponsor afzender en zal deze informatie altijd duidelijk en herkenbaar worden geïdentificeerd als "advertorial" bovenaan de pagina.

Solvo BV

Gezondheidsplein.nl is onderdeel van het solvo-netwerk.

CEO Martine Rooth
Provincialeweg 11
1506 MA Zaandam
Tel: 020 722 09 28
IBAN: NL21ABNA0622681788
https://www.solvo.nl/over-ons 

Redactie

E-mail: redactie@gezondheidsplein.nl

 • Redactie Gezondheidsplein

  De redactie van Gezondheidsplein bestaat uit redacteuren met een verschillende achtergrond. Hieronder vind je meer informatie over hen:

 • Alieke de Greeuw

  BSc. Alieke de Greeuw

  Voormalig eindredacteur

  Alieke werkte tot oktober 2020 voor Gezondheidsplein.nl. Als BSc in de biomedische wetenschappen heeft Alieke veel medische basiskennis. Haar passie vond ze vervolgens in het overbrengen van medische informatie. Want wat heb je aan wetenschappelijke kennis als het de juiste mensen niet bereikt? Naast haar baan als eindredacteur is Alieke daarom bezig haar MSc te behalen aan de Vrije Universiteit in Amsterdam op het gebied van beleid en communicatie in de gezondheidswetenschappen. Ook is Alieke al jaren vrijwilliger op een educatieve boerderij, waar ze helpt bij het overbrengen van kennis over de natuur aan kinderen.

  Aliekes interesses voor wetenschapscommunicatie en de medische wereld komen samen bij solvo, waar zij wetenschappelijke kennis voor patiënten en zorgprofessionals begrijpelijk en bereikbaar maakt. Zo heeft Alieke onder andere meegewerkt aan de volgende samenwerkingsprojecten:

  • Actualisering van verschillende teksten over epilepsie en epileptische aanvallen in samenwerking met het Epilepsiefonds.
  • Informatieve pagina’s over het onderzoek naar kanker voor het zorgprofessional-portaal van Novartis.
  • Informatief dossier over de werking en het gebruik van Ginkgo biloba als supplement in samenwerking met NPN.
  LinkedIn
 • Tamar van Steenbergen

  M.A. Tamar van Steenbergen

  Voormalig eindredacteur

  Tamar werkte tot oktober 2020 voor Gezondheidsplein.nl. Met een MA in Vertalen en ruime werkervaring als vertaler en redacteur van uiteenlopende soorten teksten is Tamar expert op het gebied van taal en communicatie. In haar carrière heeft ze al aan veel medische content mee mogen werken. Met het oog op heldere en beknopte informatieverstrekking gaat ze graag de uitdaging aan ingewikkelde en gelaagde informatie om te vormen tot een tekst die voor het brede publiek toegankelijk is.

  Tamar is breed geïnteresseerd. Zo ligt haar passie ook in IT, waardoor er weinig systemen geheimen voor haar hebben. Ze schept daarnaast graag orde in moeilijke en warrige processen om alles zo soepel mogelijk te laten verlopen en te zorgen dat alles voor iedereen inzichtelijk is.

  Linkedin
 • Carmen Venema, redacteur

  MSc. Carmen Venema

  Voormalig webredacteur

  Carmen werkte tot oktober 2020 voor Gezondheidsplein.nl. Carmen heeft veel medische basiskennis als BSc in de biomedische wetenschappen. Ze vond al snel haar passie in het vertalen van de medische kennis voor de buitenwereld. Tijdens haar master, gericht op hart- en vaatziekten, heeft ze zich daarom verder gespecialiseerd in de wetenschapscommunicatie. Zo deed ze bij de Hartstichting onderzoek naar de waarde van infographics bij medische teksten.

  In haar carrière heeft ze onderzoek gedaan naar de kwaliteit van leven bij verschillende patiëntengroepen. Ook heeft ze als medical writer ruime ervaring opgedaan in medische scholing voor de medisch specialist. Ze schreef niet alleen vele wetenschappelijke teksten, maar ook ontwikkelde ze E-learningmodules en legde ze verslag vanaf (inter)nationale congressen.

  In 2019 besloot Carmen haar medische kennis in te zetten om het brede publiek te informeren over gezondheid. Bij Solvo kan ze haar passie voor gezondheid en wetenschapscommunicatie goed combineren.

  LinkedIn
 • Merel Blom

  M.A. Merel Blom

  Voormalig webredacteur

  Merel werkte tot oktober 2020 voor Gezondheidsplein.nl. Merel is geïnteresseerd in alles wat met tekst, redactie en het web te maken heeft. Ze behaalde een MA in de Literatuurwetenschap en werkte op verschillende redacties, waarbij ze veel ervaring opdeed met het schrijven en verbeteren van content voor uiteenlopende soorten lezers en media. Ze heeft een brede interesse en houdt zich naast gezondheid graag bezig met wetenschap, boeken, cultuur, kunst en reizen. Ze wordt blij van kloppende, goed leesbare teksten over complexe onderwerpen en van stijgende bezoekersaantallen. Ze ziet hoe goede content beter kan worden, wat werkt voor welk medium en ze stopt pas als het laatste puntje op de i staat. Daarnaast is Merel een betrokken projectleider die graag over elke stap meedenkt om zo tot een mooi eindresultaat te komen.

  LinkedIn
 • Jeanine van Wingerden

  Jeanine van Wingerden

  Voormalig redacteur

  Jeanine werkte tot juni 2020 voor Gezondheidsplein.nl. Jeanine heeft met haar achtergrond als farmakundige veel ervaring op het gebied van gezondheidsvoorlichting. Dat Jeanine daarnaast ook nog een passie voor schrijven heeft, komt goed uit. Haar streven is om medische informatie voor iedereen helder, overzichtelijk en toegankelijk te maken. Naast het schrijven van de medische content, werkt Jeanine ook mee aan de wekelijkse nieuwsberichten. Haar brede interesse en nieuwsgierigheid zijn de juiste ingrediënten voor een opmerkelijk en interessant bericht.

  Haar sportiviteit en doorzettingsvermogen komen ook in het weekend op het hockeyveld naar voren.

  LinkedIn
 • Michelle Vellinga

  Michelle Vellinga

  Voormalig hoofdredacteur

  Michelle Vellinga werkte tot augustus 2019 voor Gezondheidsplein.nl. Michelle heeft een uitgebreide achtergrond in de gezondheidscommunicatie, zowel op wetenschappelijk gebied als in de redactionele praktijk. Haar missie is om mensen met effectieve communicatie te helpen gezonder en gelukkiger te worden.

  Michelle volgde een master Health Education & Promotion bij Maastricht University, wat perfect aansluit bij haar rol als hoofdredacteur van de redactie van het grootste online gezondheidsplatform van Nederland. Eerder behaalde Michelle haar Bachelordiploma’s voor de opleidingen Taal & Communicatie (BA) en Algemene Sociale Wetenschappen (Bsc), waarin zij zich specialiseerde in de gezondheidscommunicatie. Hiernaast deed Michelle jarenlang vrijwilligerswerk op het gebied van gezondheidscommunicatie voor het Rode Kruis en ProVeg Nederland.

  Michelle is zeer ervaren op het gebied van online en offline patiëntencommunicatie. Enkele voorbeelden van haar werk:

  • Ontwikkeling en eindredactie voor een folder over baarmoederhalsuitstrijkjes voor het Gynaecologisch Oncologisch Centrum Zuid (GOZC)
  • Projectmanagement voor de volledige ontwikkeling van een publiekswebsite met informatie over de symptomen en behandelingen van spataderen: https://blijfernietmeelopen.nl/
  • Informatief dossier over de symptomen, risicogroepen en behandeling bij een vitamine D-tekort in samenwerking met de NPN (branchevereniging voedingssupplementen)
  • En nog vele initiatieven en samenwerkingen met o.a. het Longfonds, de Hartstichting, Kanker.nl, verschillende ziekenhuizen, beroepsverenigingen zoals de VvOCM, mediabureaus en farmaceuten.
  LinkedIn
 • Jacqueline van Kuler

  Voormalig eindredacteur

  Jacqueline heeft een achtergrond in de journalistiek, media en gezondheidscommunicatie. Ze helpt mensen graag een gezonder en gelukkiger leven te laten leiden met begrijpelijke en betrouwbare informatie.

  Jacqueline volgde de bachelor Media, Informatie en Communicatie met de richting Nieuws en Media. Tijdens haar werk bij het grootste online gezondheidsplatform van Nederland heeft zij zich gespecialiseerd in patiëntcommunicatie binnen de gezondheidszorg.

  Jacqueline is zeer ervaren op het gebied van patiëntcommunicatie en online gebruikerservaring. Enkele voorbeelden van haar werk:

  • Projectmanagement voor redesign en migratie van websites, met als uitgangspunt de online gebruikerservaring voor bezoekers te verbeteren.
  • Informatief dossier over leven na de diagnose ziekte van Kahler in samenwerking met Celgene (biofarmaceutisch bedrijf).
  • En nog vele initiatieven en samenwerkingen met o.a. de Maag Lever Darm Stichting, Bayer Healthcare, MSD, Weleda en het Alexander Monro Ziekenhuis.
  LinkedIn
 • Emma Veldhuis

  Emma Veldhuis

  Voormalig redacteur

  Emma Veldhuis heeft een achtergrond in media en communicatie, met daarin een specialisatie in journalistiek. Ze is breed geïnteresseerd en heeft zich in een breed scala aan onderwerpen verdiept, waaronder de medische wereld. Haar doel is om complexe informatie zo inzichtelijk mogelijk te maken.

  Emma staat op het punt om af te studeren in de opleiding Media, Informatie en Communicatie en schrijft daarnaast met veel plezier voor Gezondheidsplein. Ze schrijft hier niet alleen over de vele aandoeningen en behandelingen, maar werkt ook aan campagnes voor klanten zoals Sanature, Medtronic, Bijniernet, Truvion en Allergan.

  Naast haar werk als gezondheidsredacteur blijft Emma zich verder ontwikkelen en nieuwe vaardigheden bijleren:

  • Schrijven en vertalen in verschillende branches en vakgebieden, van blogs tot whitepapers en van kennisartikelen tot webpagina’s.
  • Contentstrategie en social media strategie, met altijd één doel voor ogen: het creëren van de best passende content en campagnes die naadloos aansluiten op de doelgroep.
  • Communicatie richting klanten en andere bedrijven, zowel nationaal als internationaal.
  LinkedIn
 • Floor Gielen

  Floor Gielen

  Voormalig redacteur

  Floor werkte van 2017 t/m 2019 voor Gezondheidsplein.nl. Ze heeft een wetenschappelijke achtergrond in persuasieve communicatie en heeft zich gespecialiseerd in gezondheidscommunicatie. Ze heeft afgelopen jaar onder andere samengewerkt met Prescan, Merck, Alzheimer Nederland en Weight Watchers.

  Momenteel is ze werkzaam als Redacteur Patiënteninformatie bij NFK en foodblogger voor haar eigen website Flowcarbfood.nl.

  LinkedIn
 • Anne van Es, redacteur

  Anne van Es

  Voormalig redacteur

  Anne van Es werkte tot december 2019 voor Gezondheidsplein.nl. Anne heeft een achtergrond als verpleegkundige. Zij heeft gewerkt in verschillende ziekenhuizen in Nederland. In 2011 heeft zij haar specialisatie behaald op de intensive care van een topklinisch ziekenhuis. Met deze ervaring heeft Anne veel medische en specialistische kennis opgedaan. Het werk als IC-verpleegkundige heeft haar goed voorbereid om medische informatie te vertalen naar begrijpelijke heldere taal voor patiënten en naasten.

  In 2019 besloot Anne haar werk als verpleegkundige om te ruilen voor de redactie van Solvo. Bij Solvo wil ze haar medische kennis inzetten om een breder publiek te informeren. Tijdens de werkzaamheden is het haar doel om aandoeningen en behandelingen zowel kwalitatief inhoudelijk als in vindbaarheid via zoekmachines te versterken. Voor klanten wil zij de schakel zijn die medische kennis en productinformatie kan vertalen naar sterke en duidelijke online content.

  Naast haar werk als medisch redacteur wil Anne zich verder ontwikkelen op het gebied van:

  • Schrijven voor SEO
  • Schrijven en copywriting
  • Schrijven voor social media

  LinkedIn
Cookies

Gezondheidsplein

Cookies op gezondheidsplein.nl

Om gezondheidsplein.nl voor jou nog makkelijker en persoonlijker te maken, gebruikt Gezondheidsplein cookies (en daarmee vergelijkbare technieken). 

Met deze cookies kunnen wij en derde partijen informatie over jou verzamelen en jouw internetgedrag binnen, en mogelijk ook buiten, onze website volgen. Met deze informatie passen wij en derde partijen de website, onze communicatie en advertenties aan op jouw interesses en profiel. Daarnaast kan je door deze cookies informatie delen via social media.

Als je op "Accepteer" klikt, dan geef je Gezondheidsplein toestemming om cookies voor social media en gepersonaliseerde advertenties te plaatsen. Lees hier meer over in ons privacybeleid en cookiebeleid

Via "Cookie Instellingen" kan je zelf ook instellen welke cookies worden geplaatst. Je kan je keuze altijd wijzigen of intrekken op ons cookiebeleid.


Cookievoorkeuren

Je kunt hieronder toestemming geven voor het plaatsen van persoonlijke cookies. Met deze cookies houden wij en onze partners je gedrag op onze website bij met als doel je persoonlijke advertenties te tonen en onze website te optimaliseren.

Selecteer welke cookies je wil accepteren