Gezondheidsplein is een informatieve website over gezondheid. De gezondheidsinformatie op deze website staat los van eventueel getoonde advertenties.

  • y
  • z

Medisch woordenboek

Hier vind je een online medisch woordenboek met uitleg van medische termen en afkortingen. Uitleg van de medische terminologie begint met een Engelse vertaling waarna de Nederlandse verklaring van de medische term wordt gegeven.

Je kunt medische termen en afkorting opzoeken door gebruik te maken van de alfabetische index.

  • y
  • z
Medische term
Engelse vertaling
Nederlandse verklaring

Letter A

Abces

Abscess

ophoping van pus in het lichaam, etterbuil.

Abdomen

Abdomen

buik(holte)

Abdominaal

Abdominal

met betrekking tot de buik

Aberrant

Aberrant

afwijkend bijv. een aberrant orgaan ligt op een afwijkende plaats in het lichaam

Abnormaal

Abnormal

afwijkend van de norm

Abortus

Abortion

miskraam, abortus provocatus= opgewekte miskraam meestal via het wegzuigen van de vrucht uit de baarmoeder

Abrasie

Abrasion

schaafwond, afkrabbing

Abrupt

Abrupt

plotseling

Absence

Absence

kortstondig bewustzijnsverlies als gevolg van een stoornis in de hersenen

Absorptie

Absorption

opname

Abstinentie

Abstinence

onthouding(sverschijnselen), m.n. van medicijnen, alcohol, drugs

Acantholyse

Acantholysis

verlies van samenhang van de opperhuid waardoor de huid loslaat

Accidenteel

Accidental

toevallig, of als gevolg van een ongeluk

Accommodatie

Accommodation

scherpstelling vban het oog

Accumulatie

Accumulation

ophoping van stoffen

Aciditeit

Acidity

zuurgehalte

Acidose

Acidosis

zuurvergiftiging

Acne

Acne

puistjes

Acrocyanose

Acrocyanosis

blauwkleuring van handen,voeten

Acth

Acth

hormoon afgescheiden in het hersenaanhangsel

Actief

Active

werkzaam

Activeren

Activate

werkzaam maken

Activiteit

Activity

werking

Acustischit (Akoestisch)

Acustic

het gehoor betreffend

Acuut

Acute

plotseling en hevig

Adaptatie

Adaptation

aanpassing

Addictie

Addiction

verslaving

Additioneel

Additional

toegevoegd

Additivum

Additive

toevoeging

Adenitis

Adenitis

(lymf)klierontsteking

Adenoom

Adenoma

goedaardig klierweefselgezwel

Adequaat

Adequate

correct en passend bij

Adhesie

Adhesion

vergroeiing

Adjuvans

Adjuvant

toevoegsel

Adnexitis

Adnexitis

ontsteking van de eierstokken en de eileiders

Adolescent

Adolescent

jeugdig persoon, puber

Adrenerg

Adrenergic

m.b.t. sympathische zenuwvezels die bij prikkeling stoffen produceren met een effect als van adrenaline

Adrenolyticum

Adrenolytic

middel dat adrenaline bevat

Adsorberen

Adsorption

aantrekken, aan de oppervlakte binden

Adstringerend

Adstringent

bijtend of samentrekkende stof, veelal gebruikt om bloeding of vochtafscheiding van huid of slijmvlies tegen te gaan

Adult

Adult

volwassene

Advies

Advice

(goede)raad

Aerofagie

Aerophagy

inslikken van lucht

Aeroob

Aerobic

afhankelijk van zuurstof

Aerosol

Aerosol

vloeistof spray

Afasie

Aphasia

spraakstoornis a.g.v. een hersenaandoening

Affiniteit

Affinity

aantrekkingskracht

Afterload

Afterload

nabelasting

Agalactie

Agalactia

gebrek aan moedermelk

Agammaglobulinemie

Agammaglobulin-Aemia

gebrek aan bloedeiwit dat rol speelt bij afweer

Agens

Agent

werkzame (chemische) stof

Aggravatie

Aggravation

verergeren of overdrijven

Aggregatie

Aggregation

samenklontering

Agitatie

Agitation

opwinding

Agonist

Agonist

spier die zelfstandig werkt

Agranulocytose

Agranulocytosis

vermindering van het aantal korrelcellen(witte bloedcellen) in het bloed

Agressiviteit

Aggressiviness

neiging tot geweld

Akinesie

Akinesia

bewegingsarmoede

Albumine

Albumin

in water oplosbaar eiwit dat veel in bloed voorkomt

Alcoholisme

Alcoholism

drankzucht

Alert

Alert

oplettend

Alimentair

Alimentary

met betrekking tot de voeding

Alkalisch

Alkaline

met betrekking tot alkali (loog, stof die in verbinding met zuur een zout vormt)

alkaloid

Alkaloid

giftige stikstofverbinding van plantaardige stoffen in lage dosering als medicijn bijv. Atropine

Alkalose

Alkalosis

zuurverlies

Alkyleren

Alkylate

een waterstofatoom door een alkylgroep vervangen

Allergeen

Allergen

stof die overgevoeligheid veroorzaakt

Allergie

Allergy

overgevoeligheid

Allergisch

Allergic

overgevoelig

Alopecie

Alopecia

haaruitval

Alternatief

Alternative

anders en even geschikt

Alterneren

Alternate

elkaar afwisselen

Alveolitis

Alveolitis

ontsteking van de longblaasjes

Amblyopia

Amblyopia

ambly-opie (lui oog)

Ambulant

Ambulant

in staat om te lopen

Amenorrhoea

Amenorrhoea

amenorroe (wegblijven van de menstruatie)

Amine

Amine

organische ammoniakverbinding

Aminozuur

Aminoacid

bouwstof van de eiwitten

Amnesie

Amnesia

geheugenverlies

Amnion

Amnion

lamsvlies, het binnenste der eivliezen van het embryo in het moederlichaam

Ampul

Ampoule

dichtgesmolten medicijnflesje

Anaal

Anal

met betrekking tot de aars, de darmuitgang v.d. mens

Anabool

Anabolic

weefselopbouwend

Anaemia

Anaemia

anemie (bloedarmoede)

Anafylactisch

Anaphylactic

als gevolg van overgevoeligheid (allergie)

Analepticum

Analeptic

versterkend middel

Analgeticum

Analgesic

pijnstiller

Analoog

Analogous

overeenkomend met

Analyse

Analysis

ontleding

Anamnese

Anamnesis

vraaggesprek naar de ziektegeschiedenis

Ananroob

Anaerobic

onafhankelijk van zuurstof

Anastomose

Anastomosis

vaatverbinding, het aan elkaar verbinden van 2 vaten

Anatomisch

Anatomical

met betrekking tot de anatomie

Androgenen

Androgenic

stoffen die mannelijke kenmerken veroorzaken

Anergie

Anergia

afwezigheid van reactie

Anesthesie

Anaesthesia

verdoving of narcose

Anestheticum

Anaesthetic

pijnverdovend middel

Aneurysma

Aneurysm

slagaderbreuk (uitstulping slagader)

Angiitis

Angiitis

bloedveranderding (ontsteking) verzamelnaam voor collageenziekten

Angina Pectoris

Angina Pectoris

hartkramp, pijn op de borst

Angineus

Anginal

het gevolg zijn van angina pectoris

Angio-Oedeem

Angioedema

zwelling veroorzaakt door (allergische) overgevoeligheid

Angioneuroticum

Angioneurotic

inwerkend op de zenuwtjes van de bloedvaten

Anhydrisch

Anhydrous

watervrij (zonder water)

Anionisch

Anionic

met negatief geladen deeltjes

Anisocorie

Anisocoria

ongelijkheid van de pupillen

Anogenitaal

Anogenital

met betrekking tot de aars en de geslachtsdelen

Anomalie

Anomaly

afwijking van organen

Anorectaal

Anorectal

met betrekking tot aars en endeldarm

Anorexia

Anorexia

magerzucht, eetstoornis

Anorganisch

Inorganic

materiaal dat geen leven bevat

Anosmie

Anosmia

onvermogen om te ruiken

Anovulair

Anovulatory

anovulatoor (zonder eisprong bij de vrouw)

Anoxie

Anoxia

zuurstofgebrek, zonder zuurstof

Antacidum

Antacid

zuurbinder

Antagonist

Antagonist

tegenwerkend middel of orgaan

Antecedent

Antecedent

voorafgaande gebeurtenis

Antemeticum

Antiemetic

middel tegen braken

Anterograad

Anterograde

zich naar voren uitstrekkend

Anthelminthicum

Anthelmintic

wormdrijvend middel

Anthrax

Anthrax

miltvuur

Anti-Acidum

Antiacid

middel dat teveel (maag)zuur tegengaat

Anti-Allergisch

Antiallergic

wat overgevoeligheid tegengaat

Anti-Angineus

Antianginal

wat beklemming op de borst tegengaat

Anti-Arrhythmicum

Antiarrhythmic

geneesmiddel dat hartritmestoornis tegengaat

Anti-Asthmaticum

Antiasthmatic

middel tegen astma (benauwdheid van luchtwegen)

Anti-epilepticum

Antiepileptic

geneesmiddel tegen epilepsie

Anti-Exsudatief

Antiexudative

middel tegen ontstekingsvocht

Anti-Infectieus

Antiinfective

tegen de infectieverwekker gericht

Anti-Inflammatoir

Antiinflammatory

wat ontsteking tegengaat

Anti-Oestrogeen

Antioestrogenic

wat de werking van de vrouwelijke geslachtshormonen tegengaat

Anti-Oxydans

Antioxidant

stof die chemisch binding met zuurstof tegengaat

Anti-Psychoticum

Antipsychotic

geneesmiddel dat wanen vermindert

Antibacterieel

Antibacterial

tegen bacterien gericht

Antibiogram

Antibiogramme

beeld van de gevoeligheid voor bacteriedodende middelen

Antibioticatherapie

Antibiotictherapy

behandeling met geneesmiddelen die bacterien doden

Antibioticum

Antibiotic

geneesmiddel dat bacterien doodt

Anticholinergicum

Anticholinergic

stof die de werking van een weefselhormoon onderdrukt

Anticoagulans

Anticoagulant

stof die de bloedstolling vertraagt of tegengaat

Anticonceptiering

Anticonceptionring

anticonceptiemiddel; kunststof ring in de vagina met hormoonafgifte

Anticonvulsivum

Anticonvulsant

middel tegen stuipen, toevallen (bij epilepsie)

Antidepressivum

Antidepressant

middel tegen ziekelijke neerslachtigheid

Antidiabeticum

Antidiabetic

geneesmiddel ter behandeling van suikerziekte

Antidiuretisch

Antidiuretic

wat de vorming van urine tegengaat

Antidopaminergisch

Antidopaminergic

wat de werking van een weefselhormoon tegengaat

Antidotum

Antidote

tegengif

Antifibrinolyticum

Antifibrinolytic

middel tegen oplossing van fibrine bij de bloedstolling

Antifungisch

Antifungal

wat schimmels doodt

Antigeen

Antigen

lichaamsvreemde afweeropwekkende stof

Antihistaminicum

Antihistamine

stof die de werking van de weefselstof histamine vermindert

Antihypertensivum

Antihypertensive

bloeddrukverlagend middel

Antilichaam

Antibody

antistof in het bloed

Antimicrobieel

Antimicrobial

tegen ziekteverwekkers gericht

Antimitoticum

Antimitotic

middel dat de celdeling verhindert of vertraagt

Antimycoticum

Antimycotic

middel tegen schimmelziekte

Antineoplastisch

Antineoplastic

wat de vorming van kankergezwellen tegengaat

Antiphlogisticum

Antiphlogistic

middel dat ontsteking tegengaat

Antiproliferatief

Antiproliferative

tegen snelle groei gericht

Antiprurigineus

Antipruritic

jeukwerend

Antipyreticum

Antipyretic

koortswerend middel

Antisepticum

Antiseptic

ontsmettingsmiddel

Antispasmodicum

Antispasmodic

middel dat krampen van organen tegengaat

Antitoxine

Antitoxin

middel dat de gifstof onschadelijk maakt

Antitrombotisch

Antithrombotic

wat de vorming van bloedstolsel tegengaat

Antitumoraal

Antitumour

tegen gezwellen gericht

Antitussivum

Antitussive

hoestmiddel

Antiviraal

Antiviral

werkzaam tegen virussen

Anurie

Anuria

uitblijven van urinevorming

Anus

Anus

aars

Anxietas

Anxiety

angstgevoel

Anxiolyticum

Anxiolytic

geneesmiddel dat angst en onrust vermindert

Apathie

Apathy

lusteloosheid

Aplasie

Aplasia

onvolledige ontwikkeling van orgaan of lichaamsdeel

Aplastische Anemie

Aplastic Anaemia

bloedarmoede door tekort aan rode bloedlichaampjes

Apnoe

Apnoe

ademstilstand

Applicatie

Application

toepassing

Approximaal

Approximate

benaderend, het dichtsbijliggend

Aquosus

Aqueous

waterig

Aritmie

Arrhythmia

onregelmatige hartslag

Aritmogeen

Arrhythmogenic

wat onregelmatige hartslag veroorzaakt

Aromatisch

Aromatic

met geurstof

Arterieel

Arterial

slagaderlijk

Arteriografie

Arteriography

rontgenfoto van de slagaders

Arteriolair

Arteriolar

met betrekking tot de kleine slagaders

Arteriosclerose

Arteriosclerosis

aderverkalking

Arterioveneus

Arteriovenous

met betrekking tot een slagader en een ader

Articulair

Articular

met betrekking tot een gewricht

Artificieel

Artificial

kunstmatig

Artralgie

Arthralgia

gewrichtspijn

Artritis

Arthritis

gewrichtsontsteking

Artropathie

Arthropathy

gewrichtsaandoening

Artrose

Arthrosis

gewrichtsaandoening zonder ontsteking (slijtage van gewricht)

Ascites

Ascites

buikwaterzucht

Asepsis

Asepsis

zonder bacterien of ziektekiemen

Aseptisch

Aseptic

vrij van ziektekiemen

Aspecifiek

Nonspecific

niet-specifiek

Aspiratie

Aspiration

opzuiging

Assay

Assay

toetsing

Assisteren

Assist

bijstaan

Associatie

Association

aan elkaar koppelen

Asthenie

Asthenia

krachteloosheid, lichamelijk of geestelijke zwakte

Asymptomatisch

Asymptomatic

zonder ziekteverschijnselen

Asystolie

Asystole

hartstilstand

Ataxie

Ataxia

onzekere gang bij het lopen

Atheromatose

Atheromatosis

degeneratie van de vaatwand

Athetose

Athetosis

onwillekeurige (ongecontroleerde) bewegingen van vingers en tenen

Atonie

Atony

spierslapte

Atopisch

Atopic

met betrekking tot een vorm van overgevoeligheid (allergie)

Atoxisch

Atoxic

niet-giftig

Atriaal

Atrial

met betrekking tot een hartboezem

Atrioventriculair

Atrioventricular

met betrekking tot hartboezem en hartkamer

Atrium

Atrium

voorkamer van het hart

Atrofie

Atrophy

verschrompeling van organen

Atypisch

Atypical

zonder kenmerkende eigenschappen

Auditief

Auditory

met betrekking tot het gehoor

Aura

Aura

zintuigsignaal als voorbode van bijv. Migraine of een toeval

Auraal

Aural

met betrekking tot een zintuigsignaal als voorbode van bijv. Migraine of een toeval

Auriculair

Auricular

met betrekking tot het oor

Auscultatie

Auscultation

luisteren naar lichaamsgeruis van bijv. Hart of longen

Auto-Immuun

Autoimmune

met betrekking tot afweerstoffen gericht tegen de eigen lichaamsweefsels

Automatie

Automatism

zelfstandige handelingen en verrichtingen die gebeuren zonder zich dit bewust te zijn

Autonoom

Autonomic

zelfstandig

Azoospermie

Azoospermia

gebrek aan zaadcellen

Azotemie

Azotaemia

toename van het stikstofgehalte van het bloed

Letter B

Bacil

Bacillus

staafvormige bacterie

Bactericide

Bactericide

bacteriedodend middel

Bacterinmie

Bacteraemia

aanwezigheid van bacteriën inhet bloed

Bacteriod

Bacteroid

gelijkend op bacterien

Bacteriologisch

Bacteriological

met betrekking tot bacterien

Bacteriostaticum

Bacteriostatic

stof die de toename van bacterien belemmert

Balanitis

Balanitis

ontsteking van de eikel bij de man

Barrier

Barrier

begrenzing, bescherming

Basaal

Basal

aan de basis liggend

Base

Base

loog, stof die zout vormt

Benigne

Benign

goedaardig

Beschermend

Protective

beschermend

Beta-Blokkeerder

Betablocker

geneesmiddel dat de bloeddruk regelt

Beta-Mimeticum

Betamimetic

geneesmiddel dat beta-dgedeelte van het onwillekeurig zenuwstelsel stimuleert

Bifasisch

Biphasic

in twee fasen verlopend

Bilateraal

Bilateral

aan 2 kanten, in twee richtingen (buitenkanten)

Biliair

Biliary

met betrekking tot gal

Bio-Equivalent

Bioequivalent

biologisch vergelijkbaar, met dezelfde kracht en uitwerking

Bioavailability

Bioavailability

biologische beschikbaarheid

Biochemisch

Biochemical

met betrekking tot de chemische omzetting van stoffen in levende wezens

Biodegradatie

Biodegradation

natuurlijke afbreekbaarheid

Biologisch

Biological

met betrekking tot levende wezens

Biopsie

Biopsy

een stukje weefsel uit een orgaan verwijderen voor onderzoek

Biosynthese

Biosynthesis

de opbouw van stoffen in het lichaam

Biotransformatie

Biotransformation

omvorming van stoffen binnen het levende weefsel

Blefaritis

Blepharitis

ontsteking van een ooglid

Blisterverpakking

Blister Pack

verpakking van plastic

Blok

Block

stremming

Bolusinjectie

Bolus Injection

in 1 keer inspuiten van een geneesmiddelendosis in het bloed

Borborygmus

Borborygmus

darmgeruis

Bradycardie

Bradycardia

ongewoon langzame hartslag

Bradykinesie

Bradykinesia

verlangzaming van de bewegingen

Bradypnoe

Bradypnoea

vertraagde ademhaling

Breedspectrum

Broad Spectrum

met een breed werkingsgebied, veel gebruikt voor antibiotica

Bronchiaal

Bronchial

met betrekking tot de luchtpijp-takken

Bronchinctasie

Bronchiectasis

verwijding van de luchtpijn-vertakkingen

Bronchitis

Bronchitis

ontsteking van de luchtpijptak

Bronchoconstrictie

Bronchoconstric-Tion

vernauwing van de luchtpijp-takken

Bronchodilatatie

Bronchodilatation

verwijding van de luchtpijp-takken

Bronchopneumonie

Bronchopneumonia

longontsteking die uitgaat van de luchtpijptakken

Bronchopulmonair

Bronchopulmonary

met betrekking tot de lucht-pijptakken en de longen

Bronchospasme

Bronchospasm

kramp met vernauwing van de luchtpijptakken

Bronchus

Bronchus

luchtpijptak

Buccaal

Buccal

van de wang

Buccofaryngeaal

Buccopharyngeal

met betrekking tot de mond (wang) en de keel

Bulbair

Bulbar

met betrekking tot het verlengde merg (onderste deel van hersenen)

Bulleus

Bullous

blaarvorming

Bursitis

Bursitis

ontsteking van een slijmbeurs

Letter C

Cachexie

Cachexia

uitputting, ondervoeding van het lichaam

Calcificatie

Calcification

verkalking

Calcinmie

Calcaemia

aanwezigheid van calcium in het bloed

Calciurie

Calciuria

aanwezigheid van calcium in de urine

Candidiasis

Candidiasis

schimmelziekte van huid en slijmvliezen

Canule

Cannula

buisje

Capaciteit

Capacity

bevattingsvermogen

Capillair

Capillary

haarvat, kleinste vat van de bloedsomloop

Carcinogeen

Carcinogenic

kankerverwekkend

Carcinoom

Carcinoma

kankergezwel

Cardiaal

Cardiac

met betrekking tot het hart

Cardiogeen

Cardiogenic

door het hart veroorzaakt

Cardiologisch

Cardiological

met betrekking tot hartziekten

Cardiomegalie

Cardiomegaly

hartvergroting

Cardiomyopathie

Cardiomyopathy

hartspierziekte

Cardiopathie

Cardiopathy

hartziekte

Cardiopulmonaal

Cardiopulmonary

hart en longen

Cardiorespiratoir

Cardiorespiratory

met betrekking tot hart en ademhaling

Cardioselectief

Cardioselective

wat alleen op het hart inwerkt

Cardiotonisch

Cardiotonic

wat de werkzaamheid (samentrekkingskracht) van het hart bevordert

Cardiotoxisch

Cardiotoxic

giftig voor het hart

Cardiovasculair

Cardiovascular

met betrekking tot hart en bloedvaten

Caries

Caries

tandbederf

Castratie

Castration

ontmanning, het volledig verwijderen van de teelballen bij de man

Cataract

Cataract

grijze staar

Catarre

Catarrh

slijmvliesaandoening waarbij vocht via het slijmvlies verloren gaat

Catheter

Catheter

slangetje

Catheterisatie

Catheterization

inbrengen van een slangetje

Caudaal

Caudal

met betrekking tot het (staart) uiteinde, ook gebruikt voor het onderste deel van ruggemerg

Causaal

Causal

oorzakelijk veband

Causticus

Caustic

bijtende chemische stof

Caviteit

Cavity

een gat of ruimte bijv. gaatje door tandbederf

Cefalalgie

Cephalalgia

pijn in het hoofd

Cellulitis

Cellulitis

ontsteking van het onderhuidse bindweefsel

Celmembraan

Cell Membrane

omhulsel (wand) van de cel

Cerebellair

Cerebellar

met betrekking tot de kleine hersenen

Cerebraal

Cerebral

met betrekking tot de grote hersenen

Cerebrospinaal

Cerebrospinal

met betrekking tot hersenen en ruggemerg

Cerebrovasculair

Cerebrovascular

met betrekking tot de bloedvaten in de hersenen

Cerumen

Cerumen

oorsmeer

Cervicaal

Cervical

met betrekking tot de hals en de nek

Cervix Uteri

Cervix Uteri

baarmoederhals

Chelatie

Chelation

een chemisch bindingsproces, bijv. gebruikt voor de behandeling van metaal vergiftiging

Chemisch

Chemical

scheikundig

Chemoreceptor

Chemoreceptor

cel die gevoelig is voor scheikundige prikkels

Chemotherapeuticum

Chemotherapeutic

medicijnen waarmee kanker behandeld wordt

Chemotherapie

Chemotherapy

behandeling van kanker met medicijnen

Chirurgisch

Surgical

betrekking hebben op operatief

Chloasma

Chloasma

levervlekken, huidverkleuringen

Cholangiografie

Cholangiography

roentgenonderzoek van de galwegen

Cholangitis

Cholangitis

ontsteking van galwegen

Cholecystitis

Cholecystitis

ontsteking van de galblaas

Cholelithiasis

Cholelithiasis

galsteenziekte

Cholereticum

Choleretic

stof die de galvorming bevordert

Cholestase

Cholestasis

verstoring of verstopping van de galafvoer

Cholesterol

Cholesterol

galvet, een lichaamsvet

Cholinerg

Cholinerg

betrekking hebbend op zenuwuiteinden die Acetylcholine (een chemisch stof) afscheiden bij het overbrengen van een impuls

Chorea

Chorea

dans

Chromosomaal

Chromosomaal

met betrekking tot de chromosomen, de eiwitten die erfelijke informatie bevatten

Chronisch

Chronic

van lange duur

Chronotroop

Chronotropic

wat tijd of snelheid beinvloedt, bijv een medicijn dat de hartslag verhoogt

Cicatrisatie

Cicatrization

littekenvorming

Circulatie

Circulation

(bloeds)omloop

Cirrose

Cirrhosis

leveraandoening waarbij leverweefsel schrompelt en bindweefsel in lever toeneemt

Classificatie

Classification

indeling, rangschikking

Claudicatie

Claudication

pijn en kramp in de benen als gevolg van een vaatafwijking

Clearance

Clearance

zuivering

Clitoraal

Clitoral

zwellichaam van vrouwelijk geslachtsorgaan

Cloaca

Cloaca

bij dieren darmuitgang

Clonisch

Clonic

ritmisch samentrekkend

Coagulatie

Coagulation

stolling

Cochleair

Cochlear

met betrekking tot het slakkehuis onderdeel van het binnenoor

Coenzyme

Coenzyme

onderdeel van een eiwit dat een eiwit(enzym) reactie veroorzaakt

Cognitief

Cognitive

met betrekking tot het denkproces

Coitus

Coitus

geslachtsgemeenschap

Colitis

Colitis

ontsteking van de dikke darm

Collageen

Collagen

bindweefselstof

Collaps

Collapse

flauwvallen

Colloidaal

Colloidal

een vloeibare oplossing met deeltjes erin

Collyrium

Collyrium

oogspoeling

Colopathie

Colonopathy

aandoening van de dikke darm

Colorectaal

Colorectal

met betrekking tot de karteldarm en de endeldarm

Comateus

Comatose

in volkomen bewusteloosheid

Combinatie

Combination

verbinding

Comedo

Comedone

mee-eter, een verstopte talgklier v.d. huid

Commensaal

Commensal

onschadelijke gastkiem (bacterie) bijv. In de darm

Commotio

Commotion

schudding, gebruikt voor hersenschudding

Compatibel

Compatible

op elkaar aansluitend, met elkaar in overeenstemming te brengen

Compensatie

Compensation

herstel van het evenwicht

Competitief

Competitive

die elkaar bestrijden of tegenwerken

Complement

Complement

aanvulling

Complementair

Complementary

aanvullend

Complex

Complex

ingewikkeld

Complicatie

Complication

bijkomende ziekte (verergering)

Component

Component

bestanddeel

Concentratie

Concentration

sterkte van een oplossing

Conceptie

Conception

bevruchting

Concomiterend

Concomitant

begeleidend, tegelijkertijd voorkomend

Concreet

Concrete

samengegroeid (verhard stukje)

Conditie

Condition

toestand waarin iemand verkeert

Condoom

condom

anticonceptiemiddel; rubber hoesje om de penis dat het sperma opvangt

Conductie

Conduction

geleiding

Condyloma

Condyloma

vijgwrat, weke wrat

Confusie

Confusion

verwardheid

Congenitaal

Congenital

aangeboren

Congestie

Congestion

ophoping van vloeistof bijv. Bloed

Conjugatie

Conjugation

binding

Conjugatus

Conjugated

gekoppeld

Conjunctivitis

Conjunctivitis

bindvliesontsteking v.d oog

Conservatief

Conservative

op behoud gericht, afwachtend

Conserveren

Conserve

in stand houden

Constipatie

Constipation

verstopping, harde of uitblijvende ontlasting

Constitutioneel

Constitutional

door de lichaamsbouw bepaald

Contact

Contact

aanraking

Contaminatie

Contamination

verontreiniging of besmetting met chemische stof of bacterie

Continu

Continuous

voortdurend

Contra-Indicatie

Contraindication

een reden om een behandeling of onderzoek niet uit te voeren

Contraceptie

Contraception

gebruik van voorbehoedmiddelen

Contraceptivum

Contraceptive

voorbehoedmiddel

Contractie

Contraction

samentrekking van orgaan of spieren

Contractiliteit

Contractility

vermogen zich te kunnen samentrekken

Contractuur

Contracture

blijvende samentrekking of kramp

Contrastmiddel

Contrast Medium

contrast-stof, chemische stof om bijv. Bij roentgenonderzoek delen op te laten lichten

Contusie

Contusion

kneuzing

Convalescentie

Convalescence

periode van herstel

Conventioneel

Conventional

wat door het vaste gebruik bepaald is

Conversie

Conversion

omzetting

Convulsie

Convulsion

stuip, toeval

coordinatie

Coordination

onderlinge afstemming in de bewegingen

Cor Pulmonale

Cor Pulmonale

aandoening van de rechterhart-helft met gevolgen voor de longen

Cornea

Cornea

hoornvlies v.h oog

Coronair

Coronary

met betrekking tot de krans-slagaders v.h. hart

Corpus Luteum

Corpus Luteum

geel lichaam

Correctie

Correction

verbetering

Correlatie

Correlation

samenhang

Corresponderen

Correspond

overeenstemmen met

Cortex

Cortex

schors

Corticaal

Cortical

met betrekking tot de schors

Corticosteroide

Corticosteriod

bijnierschorshormoon

Cosmeticum

Cosmetic

schoonheidsmiddel

Coxalgie

Coxalgia

heuppijn

Craniaal

Cranial

met betrekking tot de schedel

Creatininemie

Creatinaemia

teveel aan afbraakprodukten (creatinine) in het bloed

Crisis

Crisis

ernstige ziekteaanval

Criterium

Criterion

toets, een reden

Cumulatief

Cumulative

toenemend of ophopen

Curariseren

Curarize

chemische stof (curare) die spierverslapping geeft

Curatief

Curative

heilzaam, genezend

Curettage

Curettage

uitkrabbing bijv. Om de inhoud van de baarmoeder te verwijderen

Curve

Curve

kromme lijn

Cutaan

Cutaneous

met betrekking tot de huid

Cyanose

Cyanosis

blauw verkleurde huid meestal als gevolg van een zuurstof tekort

Cyclisch

Cyclic

wat regelmatig terugkeert

Cycloplegie

Cycloplegia

verlamming van het aanpassingsvermogen van het oog

Cyclus

Cycle

terugkerende regelmatige reeks

Cystitis

Cystitis

blaasontsteking

Cystoscopie

Cystoscopy

kijkonderzoek van de blaas

Cytochroom

Cytochrome

giststof die ijzer bevat

Cytoplasma

Cytoplasm

celvloeistof

Cytostaticum

Cytostatic

geneesmiddel dat celgroei en celdeling remt veel gebruikt bij kanker

Cytotoxisch

Cytotoxic

giftig voor cellen

Letter D

Darmflora

Colonic Flora

darmbacteriën

Decompensatie

Decompensation

verstoring van het evenwicht door een afnemende functie bijv. v.h hart

Decongestivum

Decongestant

middel dat zwelling vermindert

Decorum

Decorum

fatsoen

Decubitus

Decubitus

doorligwond

Defecatie

Defaecation

stoelgang, het produceren van ontlasting

Defibrillatie

Defibrillation

elektrische behandeling van hartritmestoornis

Deficiëntie

Deficiency

tekort

Deficit

Deficit

gebrek

Degeneratief

Degenerative

afnemen of vermindering van orgaan of functie

Degradatie

Degradation

afbraak

Dehydratatie

Dehydration

tekort aan vocht in de weefsels, onttrekking van vocht aan de weefsels

Delirium

Delirium

waanzinnigheid, acuut psychische stoornis t.g.v. lichamelijke aandoening, vergiftiging of onthouding van middelen

Dementie

Dementia

geestelijke achteruitgang

Demulcens

Demulcent

middel om huid, slijmvliezen enz. weker te maken

Dendritisch

Dendritic

vertakt

Dentitie

Dentition

tanden krijgen

Dependent

Dependent

afhankelijk

Depersonalisatie

Depersonalization

psychische ziekte met wanen en vervreemding van zichzelf

Depigmentatie

Depigmentation

verdwijning van kleur (pigment)

Depletie

Depletion

lediging, ontlasten(tekort) van lichaamsvloeistof

Depolarisatie

Depolarization

vermindering van de elektrische lading in een zenuwcel

Depressie

Depression

ziekelijke neerslachtigheid

Deprivatie

Deprivation

een gemis dat leidt tot ziekteverschijnselen

Derivaat

Derivative

derivans, chemische verbinding, afgeleid uit een andere verbinding, afleidend middel

Dermatitis

Dermatitis

huidontsteking

Dermatofytose

Dermatophytosis

huidschimmelziekte

Dermatologisch

Dermatological

met betrekking tot de huidziekten

Dermatomycose

Dermatomycosis

schimmelziekte van de huid

Dermatose

Dermatosis

huidziekte

Dermografie

Dermographia

netelroosschrift, een kras op de huid wordt rood met zwelling en soms jeuk

Desensibilisatie

Desensitization

ongevoelig maken voor een antigeen of allergeen

Desinfectans

Disinfectant

ziektekiemdodend middel

Desoriëntatie

Disorientation

verlies van besef voor tijd en ruimte

Desquamatie

Desquamation

vervelling

Detectie

Detection

opsporing, ontdekking

Detergens

Detergent

geneesmiddel dat zuivert

Detoxicatie

Detoxication

het verwijderen van een gif, ontgifting

Diabetes

Diabetes

suikerziekte

Diagnose

Diagnosis

vaststelling van een ziekte

Dialyse

Dialysis

kunstnierbehandeling

Diameter

Diameter

middellijn

Diaphoresis

Diaphoresis

zweetafscheiding

Diarree

Diarrhoea

buikloop

Diastolisch

Diastolic

met betrekking tot verslapping van hart en bloedvaten

Diathermie

Diathermy

doorwarming van zieke organen

Diathese

Diathesis

vatbaarheid voor een ziekte

Differentiatie

Differentiation

ontwikkeling in een bepaalde richting, het zich ontwikkelen van cellen, weefsels etc. tot eenheden met bepaalde eigenschappen en eigen karakter.

Diffusie

Diffusion

vermenging van twee ongelijk-soortige stoffen

Diffuus

Diffuse

zonder scherpe begrenzing

Difterie

Diphtheria

infectieziekte

Digestief

Digestive

met betrekking tot de spijsvertering

Digitalisatie

Digitalization

toediening van geneesmiddelen bij hartziekten

Dilatatie

Dilatation

verwijding

Diplopie

Diplopia

dubbelzien

Direct

Direct

rechtstreeks

Discoid

Discoid

schijfvormig

Dislocatie

Dislocation

ongewone verplaatsing

Dispositie

Disposition

aanleg, vatbaar zijn voor

Dissemineren

Disseminate

uitzaaien

Dissociatie

Dissociation

uiteenval

Distaal

Distal

naar het einde van de ledematen toe

Distentie

Distension

uitrekking

Distilleren

Distel

zuiveren

Distorsie

Distortion

verstuiking

Distributie

Distribution

verdeling

Diurese

Diuretic

afscheiding van urine

Diureticum

Diuretic

urinedrijvend middel

Diurnus

Diurnal

wat overdag plaatsheeft

Diverticulitis

Diverticulitis

ontsteking van de darmuitstulpingen

Documenteren

Document

onderbouwen, staven

Dominantie

Dominance

overheersing

Donor

Donor

gever bijv. Orgaandonor= degene die zijn orgaan afstaat

Doping

Doping

stimulerende (genees)middelen

Dorsaal

Dorsal

aan de rugzijde

Dosering

Dosage

verstrekte hoeveelheid

Doseringsregime

Dosage Schedule

regeling in verband met de toediening van geneesmiddelen

Dosis

Dose

hoeveelheid van een geneesmiddel

Drainage

Drainage

vochtafvoering

Dubbelblind

Doubleblind

zonder medeweten van de zieke en de arts bijv. bij onderzoek nieuw geneesmiddel

Ductus

Duct

afvoerbuis, kanaal

Duodenum

Duodenum

twaalfvingerige darm

Dura Mater

Dura Mater

harde hersenvlies

Dysartrie

Dysarthria

uitspraakgebrek

Dyscrasie

Dyscrasia

gestoorde gezondheid

Dysenterie

Dysentery

rode loop, bloeddiarree

Dysfagie

Dysphagia

slikstoornis

Dysforie

Dysphoria

sombere stemming, somber gevoel

Dysfunctie

Dysfunction

gestoorde werking

Dysgenesie

Dysgenesis

gebrekkige aanleg of ontwikkeling

Dysgeusie

Dysgeusia

smaakstoornis

Dyskinesie

Dyskinesia

bewegingsstoornis

Dysmennorroe

Dysmenorrhoea

pijnlijke maandstonden (menstruatie)

Dyspareunie

Dyspareunia

paringspijn, pijn bij het vrijen

Dyspepsie

Dyspepsia

gestoorde spijsvertering

Dysplasie

Dysplasia

ongewone ontwikkeling, misvorming, abnormale vorming en groei van weefsel

Dyspnoe

Dyspnoea

kortademigheid

Dystonie

Dystonia

stoornis in de spierspanning

Dystrofie

Dystrophy

voedingsstoornis, groeistoornis van organen, degeneratie van organen, cellen, weefsels

Dysurie

Dysuria

pijnlijke urinelozing

Letter E

Ecchymose

Ecchymosis

blauwe plek

Echografie

Echography

beeld (of foto) van organen dat gemaakt wordt via geluidsgolven die worden teruggekaatst

Eclampsie

Eclampsie

stuipen of toevallen tijdens zwangerschap

Ectopisch

Ectopic

buiten zijn normale ligging

Eczeem

Eczema

oppervlakkige huidaandoening

Effect

Effect

uitwerking

Effectief

Effective

doeltreffend

Efficient

Efficient

doelmatig

Effusie

Effusion

doorsijpelen van vloeistof naar lichaamsholte of weefsel, de vloeistof zelf

Ejaculatie

Ejaculation

zaadlozing bij de man

Ejectiefractie

Ejection Fraction

hoeveelheid vloeistof die bij bijv. 1 hart(pomp)slag weggepompt wordt

Elastisch

Elastic

rekbaar

Electief

Elective

verkozen, voorkeur hebbend

Elektro-Encefalo-Grafie

Electroencephalo-Graphy

beeld van de elektrische hersenstroom

Elektrocardiografie

Electrocardio-Graphy

onderzoek van de electrische activiteit van het hart

Elektrofysiologisch

Electrophysiological

met betrekking tot elektrische verschijnselen in levend weefsel

Elektrolyt

Electrolyte

chemische verbinding die in waterige oplossing in ionen wordt gesplitst

Eliminatie

Elimination

verwijdering

Embolie

Embolism

bloedvatverstopping

Embryo

Embryo

vrucht in het moederlichaam

Emesis

Emesis

braken

Emeticum

Emetic

braakmiddel

Emfyseem

Emphysema

longaandoening

Emolliens

Emollient

middel om huid, slijmvliezen enz. weker te maken

Emotioneel

Emotional

gevoelsmatig

Empirisch

Empiric

wat op ervaring of proefneming berust

Empyeem

Empyema

etterophoping

Emulgeren

Emulsify

een melkachtige oplossing vormen

Emulsie

Emulsion

vloeistof in fijne druppels in een andere vloeistof aanwezig

Enantheem

Enanthema

uitslag op de slijmvliezen

Encefalitis

Encephalitis

hersenontsteking

Encefalopathie

Encephalopathy

hersenziekte

Endemisch

Endemic

inheems

Endocarditis

Endocarditis

onsteking van de hartwand

Endocrien

Endocrine

met inwendige afscheiding in de bloedstroom, hormonaal

Endogeen

Endogenous

van binnen uit

Endometriose

Endometriosis

baarmoederslijmvlies buiten baarmoeder

Endoscopie

Endoscopy

(kijk)onderzoek van lichaamsholten of inwendige kanalen

Endotheel

Endothelium

inwendig bekledings weefsel van bloed- en lymfvaten

Endotoxisch

Endotoxic

met betrekking tot gifstoffen uit afgestorven bacteriën

Enema

Enema

lavement, klysma

Energetisch

Energetic

met betrekking tot arbeid of energie

Enteric-Coated

Entericcoated

van een mantel voorzien, bedekken van pillen met een laagje suiker zodat ze langzamer afgebroken worden in de darm

Enteritis

Enteritis

ontsteking van de ingewanden

Enterocolitis

Enterocolitis

darmontsteking

Enterohepatisch

Enterohepatic

met betrekking tot dunne darm en lever

Enurese

Enuresis

enuresis, onwillekeurige urinelozing, bedwateren

Enzym

Enzyme

giststof, eiwit dat aanzet tot andere chemische(eiwit)reacties

Eosinofilie

Eosinophilia

toename van het aantal eosinofiele (zich kleurend met zure kleurstoffen) cellen in het bloed

Epicondylitis

Epicondylitis

ontsteking van een knobbel aan een gewrichtsuitsteeksel

Epidemie

Epidemic

besmettelijke ziekte die zich snel verspreid onder een groep van mensen

Epidemiologisch

Epidemiological

met betrekking tot verspreiding van ziekten onder (delen) v.d. bevolking

Epidermaal

Epidermal

behorend tot de opperhuid

Epiduraal

Epidural

buiten het harde hersenvlies en de ruimte aan de buitenzijde van het harde ruggenmergvlies

Epifysair

Epiphyseal

met betrekking tot de groeischijf

Epigastralgie

Epigastralgia

pijn in de bovenbuik

Epigastrisch

Epigastric

met betrekking tot de bovenbuik

Epilepsie

Epilepsy

vallende ziekte, toevallen

Episiotomie

Episiotomy

verwijding van de schede-ingang bij de vrouw

Episode

Episode

op zichzelf staande gebeurtenis

Epistaxis

Epistaxis

neusbloeding

Epitheel

Epithelium

dekweefsel, bovenste laag van de huid en slijmvliezen

Epithelioom

Epithelioma

gezwel dat van dekweefsel uitgaat

Equivalent

Equivalent

gelijkwaardig

Erectie

Erection

oprichting van het mannelijk lid

Ergotisme

Ergotism

kriebelziekte

Erosie

Erosion

oppervlakkige beschadiging, oppervlakkige slijmvlieszweer

Eructatio

Eructation

oprisping

Eruptie

Eruption

plotselinge huiduitslag

Erysipelas

Erysipelas

wondroos

Erytheem

Erythema

roodheid van de huid

Erythrasma

Erythrasma

blijvende huidinfectie

Erytroponse

Erythropoiesis

vorming van rode bloedlichaampjes

Etiologie

Aetiology

leer van de ziekteoorzaken

Euforie

Euphoria

verhoogd gevoel van welzijn

Evacuatie

Evacuation

ontlediging

Evaluatie

Evaluation

beoordeling

Evolutie

Evolution

ontwikkeling

Exacerbatie

Exacerbation

verergering

Exantheem

Exanthema

huiduitslag

Excessief

Excessive

overdreven

Excipiens

Excipient

bestanddeel van een geneesmiddel

Excitatie

Excitation

opgewondenheid

Exclusief

Exclusive

wat andere mogelijkheden uitsluit

Excretie

Excretion

uitscheiding

Exfoliatie

Exfoliation

afschilfering

Exocrien

Exocrine

afscheidend door middel van een afvoerbuis

Exoftalmie

Exophthalmos

uitpuiling van het oog

Exogeen

Exogenous

door oorzaken van buitenaf

Expectorans

Expectorant

geneesmiddel dat het ophoesten bevordert

Experimenteel

Experimental

proefondervindelijk

Expiratie

Expiration

uitademing

Exsudaat

Exudate

ontstekingsvocht

Extensie

Extension

strekken van ledematen

Extern

External

uitwendig

Extracellulair

Extracellular

buiten de cel gelegen

Extracorporaal

Extracorporeal

buiten het lichaam

Extract

Extract

ingedikt aftreksel

Extractie

Extraction

uittrekking

Extrapiramidaal

Extrapyramidal

buiten de piramidebaan (motorische zenuwbanen)

Extrarenaal

Extrarenal

buiten de nier

Extrasystole

Extrasystole

ontijdige hartsamentrekking

Extravasaal

Extravascular

extravasculair (buiten de bloedvaten)

Extravasatie

Extravasation

vochtuitstorting

Extreem

Extreme

uiterst

Extremiteit

Extremity

een van de ledematen

Letter F

Faciaal

Facial

met betrekking tot het aangezicht

Factor

Factor

meewerkende oorzaak

Faecaal

Feacal

met betrekking tot de ontlasting

Faeces

Faeces

ontlasting

Fagocytose

Phagocytosis

vernietiging door een cel van schadelijke bestanddelen die in het levend weefsel zijn binnengedrongen

Fallisch

Phallic

met betrekking tot het mannelijk lid

Farmaceutisch

Pharmaceutical

uit de apotheek, m.b.t. de productie van geneesmiddelen

Farmacodynamie

Pharmacodynamics

leer van de werking van geneesmiddelen op een levend wezen

Farmacokineticum

Pharmacokinetic

leer van de werking van geneesmiddelen in het lichaam

Farmacologisch

Pharmacological

leer van de geneesmiddelen en de interactie tussen deze en een levend biologisch systeem betreffende

Farmacon

Pharmacon

geneesmiddel

Faryngitis

Pharyngitis

keelontsteking

Fasciculatie

Fasciculation

spiertrillen

Fase

Phase

trap van ontwikkeling

Fataal

Fatal

noodlottig

Febriel

Febrile

koortsig

Feedback

Feedback

terugkoppeling

Femoralis

Femoral

met betrekking tot het dijbeen

Fenomeen

Phenomenon

verschijnsel

Fermentatie

Fermentation

gisting

Ferriprief

Ferriprive

gekenmerkt door ijzergebrek

Fertiliteit

Fertility

vruchtbaarheid

Fibrillatie

Fibrillation

Samentrekking van afzonderlijke spiervezels. Vorm van hartritmestoornis

Fibrine

Fibrin

vezelstof in het bloed

Fibrinolytisch

Fibrinolytic

wat eiwit in gestold bloed oplost

Fibrose

Fibrosis

woekering van bindweefsel

Filmcoated

Filmcoated

met een doorschijnend omhulsel

Filtratie

Filtration

filtering

Fiool

Vial

medicijnflesje

First-Pass

Firstpass

eerste hindernis

Fissuur

Fissure

spleet, kloof

Fistel

Fistual

pijpzweer

Fixatie

Fixation

vasthechting

Flaccidus

Flaccid

slap

Fladderen

Flutter

flutter, vorm van hartaritme, waarbij de boezems of kamers zich zeer snel ritmisch samentrekken

Flatulentie

Flatulence

opgeblazenheid, gasophoping in de darmen

Flebitis

Phlebitis

aderontsteking

Flebografie

Phlebography

foto van de aders

Flegmone

Phlegmon (Niet: Flegmone)

weefselontsteking met ettering

Flexie

Flexion

buiging, buigbeweging in een gewricht door de buigspieren

Fluor Albus

Fluor Albus

witte vloed

Flush

Flush

blozen

Fobie

Phobia

ziekelijke vrees

Foetaal

Foetal

met betrekking tot het ongeboren kind

Foetoplacentaal

Foetoplacental

met betrekking tot ongeboren kind en moederkoek

Foetotoxisch

Foetotoxic

schadelijk voor het ongeboren kind

Folliculitis

Folliculitis

ontsteking van de haarzakjes

Fontanel

Fontanelle

nog niet verbeende plek in de schedel bij baby

Fotofobie

Photophobia

lichtschuwheid

Fotosensibilisatie

Photosensitization

overgevoelig worden voor licht

Fotosensibiliteit

Photosensitivity

overgevoeligheid voor licht

Fractie

Fraction

deel

Fractuur

Fracture

been(bot)breuk

Frequentie

Frequency

aantal keren per tijdseenheid

Frigiditeit

Frigidity

geslachtelijke koelheid

Functie

Function

taak

Fundamenteel

Fundamental

van het grootste belang

Fungicidum

Fungicide

stof die schimmels doodt

Fungistatisch

Fungistatic

schimmelwerend

Fungus

Fungus

schimmel

Furunculose

Furunculosis

steenpuistziekte

Fysico-Chemisch

Physicochemical

met betrekking tot de natuurkundige aspecten van de scheikunde

Fysiologisch

Physiological

door de natuur bepaald, de natuurlijke verrichtingen van levende wezens of hun organen betreffend

Fysisch

Physical

lichamelijk

Letter G

Galactorroe

Galactorrhoea

melkvloed

Galenisch

Galenical

naar de historische medische leer van Galenus

Ganglion

Ganglion

zenuwknoop

Gangreen

Gangrene

koudvuur

Gastralgie

Gastralgia

maagkramp

Gastritis

Gastritis

maagwandontsteking

Gastro-Duodenaal

Gastroduodenal

met betrekking tot maag en twaalfvingerige darm

Gastro-Enteritis

Gastroenteritis

ontsteking van maag en darm

Gastro-Intestinaal

Gastrointestinal

met betrekking tot maag en darm

Gastro-Oesofageaal

Gastrooesophageal

met betrekking tot maag en slokdarm

Genetisch

Genetic

met betrekking tot de erfelijkheid

Genitaal

Genital

met betrekking tot de geslachtsorganen

Genito-Urinair

Genitourinary

met betrekking tot de geslachtsorganen en de urinewegen

Geriatrisch

Geriatric

medische zorg voor oudere mens

Germicide

Germicide

kiemdodende stof

Gestatie

Gestation

drachttijd (zwangerschaptstijd)

Gingivitis

Gingivitis

tandvleesontsteking

Glaucoom

Glaucoma

groene staar

Glomerulair

Glomerular

met betrekking tot de vaatkluwens

Glomerulonephritis

Glomerulonephritis

ontsteking van de vaatkluwens in de nierschors

Glossitis

Glossitis

tongontsteking

Glossodynie

Glossodynia

branderige tong

Glottis

Glottis

stemspleet

Glucose

Glucose

druivesuiker

Glucosurie

Glycosuria

te grote hoeveelheid suiker in de urine

Gluten

Gluten

graanlijm

Glycoside

Glycoside

plantaardige stof met suikerbestanddeel

Gonadaal

Gonadal

met betrekking tot de geslachtsklieren

Gonadotroop

Gonadotropic

wat de werking van de geslachtklieren beïnvloedt

Gonioscopie

Gonioscopy

bezichtiging van de oogkamerhoek

Gonorroe

Gonorrhoea

druiper

Gradueel

Gradual

trapsgewijs

Gramnegatief

Gramnegative

met betrekking tot bacteriën die bij gramkleuring hun kleuring verliezen

Grampositief

Grampositive

met betrekking tot bacteriën die bij gramkleuring hun kleuring behouden

Grand Mal

Grand Mal

aanval van stuipen

Granula

Granules

korrelig vormsel

Granulocytopenie

Granulocytopenia

vermindering van granulocyten (witte bloedcel met korrels in het cytoplasma) in het bloed

Graviditeit

Gravidity

zwangerschap

Gynaecomastie

Gynaecomastia

al te grote borsten bij de man

Gynecologisch

Gynaecological

met betrekking tot de vrouwenziekten

Letter H

Habitueel

Habitual

uit gewoonte

Haematemesis

Haematemesis

bloedbraken

Hallucinatie

Hallucination

zinsbedrog, waanvoorstelling

Heesheid

Raucousness

heesheid

Hematologisch

Haematological (niet: Hemaetolo-Gical)

met betrekking tot de leer van het bloed

Hematoom

Haematoma

bloeduitstorting in de huid

Hematurie

Haematuria

bloed in de urine

Hemeralopie

Haemeralopia

nachtblindheid

Hemiplegie

Hemiplegia

halfzijdige verlamming

Hemodialyse

Haemodialysis

bloedzuivering door middel van een kunstnier

Hemofilie

Haemophilia

bloederziekte

Hemolyse

Haemolysis

vernietiging van de rode bloedlichaampjes

Hemopathie

Haemopathy

bloedziekte

Hemoperfusie

Haemoperfusion

bloedzuivering door middel van een kunstnier

Hemopontisch

Haemopoietic

bloedvormend

Hemopton

Haemoptysis

bloedspuwen

Hemorragie

Haemorrhage

bloeding

Hemorroïde

Haemorrhoids

aambei

Hemostase

Haemostasis

bloedstelping

Hepatisch

Hepatic

met betrekking tot de lever

Hepatitis

Hepatitis

leverontsteking

Hepatobiliair

Hepatobiliary

met betrekking tot lever en gal

Hepatocellulair

Hepatocellular

met betrekking tot de levercellen

Hepatomegalie

Hepatomegaly

leververgroting

Hepatotoxisch

Hepatotoxic

wat de lever beschadigt

Herediteit

Heredity

erfelijkheid

Hermetisch

Hermetic

luchtdicht

Hernia

Hernia

breuk

Herpes Simplex

Herpes Simplex

koortsuitslag, virusinfectie

Herpes Zoster

Herpes Zoster

gordelroos

Hirsutisme

Hirsutism

overmatige beharing

Histologisch

Histological

met betrekking tot de weefselleer

Homeostase

Homeostasis

zelfregulering, chemisch en fysiologisch evenwicht

Homogeen

Homogeneous

gelijksoortig

Homoloog

Homologous

overeenkomstig

Hormonaal

Hormonal

met betrekking tot hormonen

Hormoonspiraal

IUS (Intra Uterine System)

anticonceptiemiddel; T-vormig kunststof voorwerp in de baarmoeder met hormoonafgifte

Hospitalisatie

Hospitalization

opneming in een ziekenhuis

Humeralis

Humeral

met betrekking tot de schouder

Humeroscapulair

Humeroscapular

met betrekking tot de schouder en het schouderblad

Humor

Humour

lichaamsvocht, vochtigheid

Humoraal

Humoral

met betrekking tot de lichaamsvochten

Hydradatie

Hydration

chemisch proces waarbij water aan een scheikundige verbinding wordt toegevoegd

Hydro-Alcoholisch

Hydroalcoholic

met betrekking tot water en alcohol

Hydrocephalus

Hydrocephalus

waterhoofd

Hydrofiel

Hydrophilic

wateropslorpend

Hydrofoob

Hydrophobic

waterafstotend

Hydrolyse

Hydrolysis(niet:Hydrolyse)

splitsing van scheikundige verbindingen onder opneming van water

Hydrothorax

Hydrothorax

vocht in de borstholte

Hygiënisch

Hygienic

met betrekking tot de lichaamszorg

Hyperaldosteronisme

Hyperaldosteronism

verhoogde produktie van hormonen door de bijnierschors

Hyperalgesie

Hyperalgesia

verhoogde gevoeligheid voor pijn

Hyperbaar

Hyperbaric

onder verhoogde druk

Hypercapnie

Hypercapnia

te hoog CO2 gehalte van het bloed

Hyperemesis

Hyperemesis

overmatig braken

Hyperemie

Hyperaemia

bloedaandrang, overmatig bloedgehalte van een orgaan of lichaamsdeel

Hyperesthesie

Hyperaesthesia

overmatige gevoeligheid

Hyperglykemie

Hyperglycaemia

verhoogd suikergehalte in het bloed

Hyperhidrosis

Hyperhidrosis

overmatige zweetafscheiding

Hyperkaliëmie

Hyperkalaemia

te hoge kaliumspiegel in het bloed

Hyperkeratose

Hyperkeratosis

overmatige verhoorning van de huid

Hyperkinesie

Hyperkinesia

overmatige bewegingsdrang

Hyperlipidemie

Hyperlipidaemia

verhoogd vetgehalte in het bloed

Hyperostose

Hyperostosis

beenuitwas, op verschillende plaatsen optredende botverdikking

Hyperplasie

Hyperplasia

bovenmatige vermeerdering van weefsel

Hyperpyrexie

Hyperpyrexia

hoge koorts

Hyperreflexie

Hyperreflexia

verhoogde reactie op prikkels (te hoge reflex)

Hypersecretie

Hypersecretion

verhoogde afscheiding

Hypersensitiviteit

Hypersensitivity

verhoogde gevoeligheid

Hyperstimulatie

Hyperstimulation

overmatige prikkeling

Hypertensie

Hypertension

verhoogde bloeddruk

Hyperthermie

Hyperthermia

verhoogde lichaamstemperatuur

Hyperthyroïde

Hyperthyroidism

overmatige werking van de schildklier

Hypertonie

Hypertonia

verhoogde (spier)spanning

Hypertrichose

Hypertrichosis

overmatige haargroei

Hypertrofie

Hypertrophy

bovenmatige groei

Hyperurikemie

Hyperuricaemia

overmaat aan urinezuur in het bloed

Hyperventilatie

Hyperventilation

angstige ademhaling, overbeademing

Hypervitaminose

Hypervitaminosis

overmaat aan vitamine

Hypervolemie

Hypervolaemia

te groot bloedvolume

Hypnotisch

Hypnotic

met betrekking tot hypnose (een tijdelijke trance-achtige toestand)

Hypoacousis

Hypoacusis

hardhorigheid

Hypochondrie

Hypochondriasis

overdreven bezorgdheid om de eigen gezondheid

Hypodermaal

Hypodermic

onder de huid toegediend

Hypofysair

Hypophysael

met betrekking tot het hersenaanhangsel

Hypoglykemie

Hypoglycaemia

te laag gehalte aan bloedsuiker

Hypogonadisme

Hypogonadism

onvoldoende werking van de geslachtklieren

Hypokaliëmie

Hypokalaemia

verlaagde kaliumspiegel van het bloed

Hypomanie

Hypomania

lichte vorm van ziekelijke aandrift (psychische opwindingstoestand)

Hypoplasie

Hypoplasia

onvoldoende ontwikkeling

Hypotensie

Hypotension

lage bloeddruk

Hypotensief

Hypotensive

wat de bloeddruk verlaagt

Hypothalamisch

Hypothalamic

met betrekking tot een deel van de tussenhersenen

Hypothermie

Hypothermia

onderkoeling

Hypothese

Hypothesis

veronderstelling

Hypothyroïdie

Hypothyroidism

onvoldoende werking van de schildklier

Hypotonie

Hypotonia

verlaagde spierspanning

Hypotrofie

Hypotrophy

onvoldoende groei

Hypourikemie

Hypouricaemia

onvoldoende urinezuur in het bloed

Hypoventilatie

Hypoventilation

tekortschietende ademhaling

Hypovitaminose

Hypovitaminosis

tekort aan vitamine

Hypovolemie

Hypovolaemia

onvoldoende bloedvolume

Hypoxemie

Hypoxaemia

zuurstoftekort in het bloed

Hypoxie

Hypoxia

zuurstoftekort in de weefsels

Hysterectomie

Hysterectomy

verwijdering van de baarmoeder

Letter I

Iatrogeen

Iatrogenic

door medisch ingrijpen veroorzaakt

Ichthyose

Ichthyosis

visschubbenziekte

Icterus

Icterus

geelzucht

Identiek

Identical

van dezelfde oorsprong

Identificatie

Identification

vereenzelviging

Idiopathisch

Idiopathic

van onbekende oorzaak

Idiosyncrasie

Idiosyncrasy

aangeboren overgevoeligheid voor bepaalde voedings- en geneesmiddelen

Ileitis

Ileitis

ontsteking van het laatste deel dunne darm

Ileus

Ileus

belemmering van de darmwerking

Immaturiteit

Immaturity

onrijpheid

Immobilisatie

Immobilization

onbeweeglijk maken

Immunisatie

Immunization

opwekken van onvatbaarheid

Immuniteit

Immunity

onvatbaarheid voor een ziekte

Immunogeen

Immunogenic

wat onvatbaarheid (afweer) veroorzaakt

Immunologisch

Immunological

met betrekking tot onvatbaarheid voor schadelijke invloeden

Immunosuppressivum

Immunosuppressant

afweeronderdrukker

Immuun

Immune

onvatbaar

Impetigo

Impetigo

etterige huidontsteking

Implantatie

Implantation

inplanting

Implicatie

Implication

verwikkeling

Impotentie

Impotence

onvermogen tot geslachtsgemeenschap

Impregnatie

Impregnation

binnendringen van de zaadcel in de eicel

In Situ

In Situ

op de gewone plaats

In Vitro

In Vitro

in een reageerbuis

In Vivo

In Vivo

in het levende organisme

Inactief

Inactive

onwerkzaam

Inadequaat

Inadequate

niet passend

Incarceratie

Incarceration

inklemming

Incidenteel

Incidental

bijkomend

Incidentie

Incidence

voorkomen per jaar

Incisie

Incision

insnijding

Incisief

Incisive

snijdend

Inclusief

Inclusive

met inbegrip van

Incompatibel

Incompatible

onverenigbaar

Incontinentie

Incontinence

onvermogen om urine of ontlasting op te houden

Incorporatie

Incorporation

vermenging

Incubatie

Incubation

sluimeren van een ziektekiem

Indicatie

Indication

aanwijzing

Indicatief

Indicative

aanduidend

Indiceren

Indicate

aanwijzen

Indirect

Indirect

niet rechtstreeks

Individueel

Individual

afzonderlijk

Inductie

Induction

gevolgtrekking

Induratie

Induration

verharding

Inertie

Inertia

traagheid

Infantiel

Infantile

kinderlijk

Infarct

Infarction

plaatselijke bloedeloosheid van weefsel

Infaust

Infaust

ongunstig bijv. Infauste prognose= met dodelijke afloop

Infectie

Infection

besmetting met ziektekiemen

Infiltratie

Infiltration

vochtafzetting

Inflammatie

Inflammation

ontsteking

Influenza

Influenza

griep

Infusie

Infusion

toedienen van vloeistoffen

Infuus

Infuse

vochttoediening in de bloedvaten

Ingestie

Ingestion

innemen van voedsel en drank

Inguinaal

Inguinal

met betrekking tot de liesstreek

Inhalatie

Inhalation

inademing van dampen

Inherent

Inherent

samengaand

Inhibitie

Inhibition

remming

Initiële Dosis

Loading Dose

aanvankelijke hoeveelheid van een geneesmiddel

Initiaal

Initial

initieel, aanvankelijk

Injectie

Injection

inspuiting

Innervatie

Innervation

zenuwwerking

Inoperabel

Inoperable

niet meer heelkundig te behandelen

Inotroop

Inotropic

van invloed op de hartspier

Insertie

Insertion

aanhechting

Insomnia

Insomnia

slapeloosheid

Inspiratie

Inspiration

inademing

Instabiliteit

Instability

onbestendigheid

Instillatie

Instillation

indruppeling

Instructie

Instruction

order

Insufficiëntie

Incompetence

onvoldoende werking

Insufficiëntie

Insufficiency

ontoereikende werking

Insult

Insult

epileptische aanval, toeval

Intact

Intact

in goede staat

Integriteit

Integrity

ongeschonden toestand

Intelligentie

Intelligence

verstandelijke begaafdheid

Intensiteit

Intensity

sterkte

Intentietremor

Intention Tremor

beving bij beweging

Interactie

Interaction

onderlinge beïnvloeding

Intercostaal

Intercostal

tussen de ribben

Interferentie

Interference

verstoring

Interindividueel

Interindividual

van mens tot mens verschillend

Intermediair

Intermediary

in het midden liggend

Intermitterend

Intermittent

met onderbrekingen

Intern

Internal

inwendig

Interpretatie

Interpretation

uitleg

Interstitieel

Interstitial

tussenliggend

Intertrigo

Intertrigo

wondpijn van de huid

Interval

Interval

tussenperiode

Interventie

Intervention

ingreep

Intervertebraal

Intervertebral

tussen twee wervels

Intestinaal

Intestinal

met betrekking tot de darm

Intolerantie

Intolerance

onvermogen om te verdragen

Intoxicatie

Intoxication

vergiftiging

Intra-Individueel

Intraindividual

bij dezelfde mens verschillend

Intra-Oculair

Intraocular

in het oog

Intramusculair

Intramuscular

in de spier

Intrathecaal

Intrathecal

binnen de hersen- of ruggemergsvliezen

Intravasaal

Intravascular

intravasculair, in een (bloed)vat

Intraveneus

Intravenous

in de ader

Intrinsiek

Intrinsic

wezenlijk

Intubatie

Intubation

inbrengen van een beademings buis

Invalideren

Invalidatie

ongeldig maken

Invasief

Invasive

waarbij een instrument in een orgaan ingebracht wordt

Invertsuiker

Invert Sugar

mengsel van gelijke delen druivesuiker en vruchtesuiker

Involutie

Involution

natuurlijke veroudering

Ionisatie

Ionization

ontleding in ionen (de kleinste elektrisch geladen deeltjes)

Ionogram

Ionogram

beeld van de ontleding in ionen

Iridocyclitis

Iridocyclitis

gepaarde ontsteking van regenboogvlies en straallichaam

Iritis

Iritis

regenboogvliesontsteking

Irreversibel

Irreversible

onomkeerbaar

Irrigatie

Douching

besproeiing

Irrigatie

Irrigation

uitspoeling

Irritatie

Irritation

prikkeling

Ischemie

Ischaemia

plaatselijk tekort aan bloedtoevoer

Isocorie

isocore

Gelijkheid van vorm en grootte van de pupillen.

Isoleren

Isolate

afsluiten

Isotonisch

Isotonic

isotoon, van gelijke osmotische druk als de omgeving

Letter J

Jejunum

Jejunum

deel van dunne darm

Juveniel

Juvenile

met betrekking tot de jeugd

Letter K

Katabolisme

Catabolism

weefselafbraak

Katalyseren

Catalyse

snel voort doen gaan

Keloïd

Keloid

littekengezwel (woekering)

Keratitis

Keratitis

oogbindvliesontsteking

Keratoconjunctivitis

Keratoconjunctivitis

ontsteking van oogbindvlies en hoornvlies

Keratolyticum

Keratolytic

middel dat de hoornlaag van de huid verweekt

Keto-Acidose

Ketoacidosis

zuurvergiftiging (verstoring van de stofwisseling) bij suikerziekte

Kinetisch

Kinetic

wat beweging veroorzaakt

Klassiek

Classic

bij uitstek bijv. Klassiek verschijnsel= verschijnsel zoals dat in de boekjes beschreven is

Klinisch

Clinical

direct voor de arts (hulpverlener) zichtbaar

Koilonychie

Koilonychia

lepeltjesnagels

Koolhydraat

Carbohydrate

verbinding van koolstof

Kristallisatie

Crystallization

kristalvorming

Kristalurie

Crystalluria

aanwezigheid van kristallen in de urine

Kruisallergie

Crossallergy

overgevoeligheid uitgelokt door een bestaande overgevoeligheid

Kruisinfectie

Crossinfection

besmetting opgelopen binnen het ziekenhuis

Kruisresistentie

Crossresistance

gekruiste weerstand, resistent worden van bacteriestam voor antibioticum, verwant aan antibioticum waarmee bacteriestam wordt behandeld.

Kwalitatief

Qualitative

naar de hoedanigheid

Kwantitatief

Quantitative

met betrekking tot de hoeveelheid

Kyste

Cyst

holte gevuld met vocht

Kystische Fibrose

Cystic Fibrosis

aandoening van exocriene klieren

Letter L

Labiel

Labile

onstandvastig, wankelbaar

Laceratie

Laceration

weefselverscheuring

Lacrimaal

Lacrimal

met betrekking tot tranen

Lactatie

Lactation

borstvoeding

Laryngitis

Laryngitis

slijmvliesontsteking van het strottehoofd

Lassitudo

Lassitude

vermoeidheid

Latent

Quiescent

sluimerend

Latentietijd

Latent Period

tijd tussen prikkeling en reactie (waarin niets merkbaar is)

Lateraal

Lateral

aan de zijkant (buitenkant)

Laxativum

Laxative

middel dat de stoelgang bevordert

Lenticulair

Lenticular

lensvormig

Lesie

Lesion

letsel

Letaal

Lethal

dodelijk

Lethargie

Lethargy

ziekelijke slaaptoestand, sloomheid

Leukemie

Leukaemia

bloedkanker

Leukocytair

Leukocytic

met betrekking tot de witte bloedlichaampjes

Leukocytose

Leukocytosis

te veel witte bloedcellen

Leukopenie

Leukopenia

vermindering van het aantal witte bloedlichaampjes

Leukoplakie

Leukoplakia

witte vlekken, plekvormige witte verkleuring van slijmvlies door chronische ontsteking

Leukorroe

Leukorrhoea

witte vloed

Libido

Libido

geslachtsdrift

Lichenificatie

Lichenification

huidverdikking

Ligament

Ligament

bindweefselband

Limbisch

Limbic

met betrekking tot de omranding

Lineair

Lineair

lijnvormig

Lipide

Lipid

vetachtige stof

Lipodystrofie

Lipodystrophy

stoornis in de vetstofwisseling

Lipofiel

Lipophilic

door vet aangetrokken

Lipoproteïne

Lipoprotein

verbinding van eiwit en vetachtige stof

Liposoom

Liposome

vetdeeltje met opgelost geneesmiddel binnenin

Liquifilm

Liquifilm

vetlaagje op vloeistof zoals een vetdruppel zich verspreid over wateroppervlak

Liquor

Liquor

vloeistof

Livedo

Livedo

blauw-zwarte huidverkleuring

Lobus

Lobe

kwab

Lochia

Lochia

kraamvloed, bloedstolsels uit baarmoeder na bevalling

Locomotorisch

Locomotor

met betrekking tot verplaatsing of bewegingsapparaat

Locoregionaal

Locoregional

in hetzelfde lichaamsdeel

Lokaal

Local

plaatselijk, van beperkte omvang

Lokalisatie

Localization

plaatsbepaling

Luetisch

Luetic

door de geslachtsziekte veroorzaakt

Lumbaal

Lumbar

met betrekking tot de lende, het lage deel van de wervelkolom

Lumbago

Lumbago

spit, lendenpijn

Lumen

Lumen

natuurlijke holte (ruimte)

Luxatie

Luxation

ontwrichting

Lymfadenopathie

Lymphadenopathy

afwijking van de lymfeklieren

Lymfocytair

Lymphocytic

met betrekking tot de witte bloedlichaampjes

Lymfoom

Lymphoma

lymfekliergezwel

Lymphangitis

Lymphangitis

ontsteking van de lymfevaten

Lyofilisaat

Lyophilisate

resultaat van vriesdroging

Lytisch

Lytic

oplossend

Letter M

Maceratie

Maceration

verweking v. weefsel

Macula

Macule

vlek, gele vlek op het netvlies van oog

Maculopapuleus

Maculopapular

met vlekken gepaard

Malabsorptie

Malabsorption

gebrekkige opname van voedingsstoffen

Malaise

Malaise

gevoel van onwelzijn

Malformatie

Malformation

misvorming

Maligne

Malignant

kwaadaardig

Mammair

Mammary

met betrekking tot de vrouwelijke borstklier

Manie

Mania

ziekelijke neiging (opgewonden psychische toestand)

Manifest

Manifest

onmiddellijk herkenbaar

Manifestatie

Manifestation

waarneembaar verschijnsel

Manisch

Manic

ziekelijk aangelegd (opgewonden psychische toestand)

Massage

Massage

manuele behandeling

Massief

Massive

sterk

Masticatoir

Masticatory

met betrekking tot het kauwen

Mastitis

Mastitis

onsteking van de borstklier

Mastocyt

Mastocyte

mestcel

Mastodynie

Mastodynia

pijn in de borstklier

Mastoiditis

Mastoiditis

ontsteking van het slaapbeen, veroorzaakt door ontsteking van het middenoor

Maxillair

Maxillary

met betrekking tot de bovenkaak

Maximaal

Maximal

het grootst mogelijk

Maximum

Maximum

grootst mogelijke hoeveelheid

Mechanisme

Mechanism

samenstel van bewegende delen

Mediëren

Mediate

bemiddelen

Mediaan

Median

op de middellijn

Mediator

Mediator

hulpmiddel

Medicament

Medicament

medicijn

Medicatie

Medication

voorschrijven van geneesmiddelen

Medicinaal

Medicinal

geneeskrachtig

Medisch

Medical

geneeskundig

Medullair

Medullary

mergachtig

Megacolon

Megacolon

vergrote dikke darm

Megaloblastair

Megaloblastic

met vergrote moedercellen in de rode bloedlichaampjes

Melaena

Melaena

zwarte stoelgang a.g.v bloed in ontlasting

Melanoom

Melanoma

kwaadaardig gezwel v.d. huid (uitgaand van moedervlek)

Melanose

Melanosis

donkere verkleuring

Membraan

Membrane

dun vlies

Menarche

Menarche

eerste maandstonden, de eerste keer dat er een menstruatie is en daarmee de puberteit

Mengbaar

Miscible

wat gemengd kan worden

Meningitis

Meningitis

hersenvliesontsteking

Menopauze

Menopause

overgangsjaren

Menorragie

Menorrhagia

hevige maandstonden, hevige menstruatie

Menstruatie

Menstruation

maandstonden, maandelijkse bloeding bij de vrouw

Mentaal

Mental

verstandelijk

Mesentericus

Mesenteric

met betrekking tot het buik-darmvlies

Metaboliet

Metabolite

stofwisselprodukt

Metabolisatie

Metabolization

omzetting in de stofwisseling

Metabolisme

Metabolism

stofwisseling

Metaplasie

Metaplasia

weefselvormverandering

Metastase

Metastasis

uitzaaiing

Meteorisme

Meteorism

windzucht, opgeblazenheid

Methemoglobinemie

Methaemoglobinaemia

aandoening van de bloedkleurstof

Metrorragie

Metrorrhagia

onregelmatige baarmoederbloeding

Micel

Micelle

kleine vetdruppel

Microbiologisch

Microbiological

met betrekking tot de kleinste levende wezens

Microcirculatie

Microcirculation

bloedsomloop door de kleinste slagaders

Micrografie

Micrography

zeer klein handschrift

Microgram

Microgram

miljoenste gram

Microniseren

Micronize

verpulveren

Microorganisme

Microorganism

kleinste levend wezen

Microscopisch

Microscopic

voor het blote oog onzichtbaar

Microsomaal

Microsomal

kleinste deeltje in een cel betreffend

Microsporum

Microsporum

huidschimmel met kleine sporen

Microvillus

Microvillus

bijzonder kleine uitstulping van de celmembraan

Mictie

Micturition

het lozen van urine

Migraine

Migraine

schele hoofdpijn

Milieu

Environment

omgeving

Mimiek

Mime (niet: mimicry)

gezichtsuitdrukking

Mineralisatie

Mineralization

afzetting van kalkzouten

Mineralocorticoïde

Mineralocorticoid

hormoon uit de bijnierschors

Minimaal

Minimal

het kleinst mogelijk

Minimaliseren

Minimize

als onbeduidend voorstellen

Minimum

Minimum

kleinst mogelijke hoeveelheid

Miotisch

Miotic

wat de pupil vernauwt

Mitose

Mitosis

gewone celdeling

Mobilisatie

Mobilization

beweeglijk maken

Mobiliteit

Mobility

beweeglijkheid

Modificeren

Modify

wijzigen

Modulator

Modulator

plaatselijke stop in de weefsels

Moleculair

Molucular

bestaande uit moleculen (kleinste deeltje van stof, dat nog alle eigenschappen van die stof vertoont)

Monitoring

Monitoring

bewaking

Monocomponent

Monocomponent

geneesmiddel zonder nevenbestanddelen

Mononucleose

Mononucleosis

vermeerdering van eenkernige witte bloedlichaampjes

Monotherapie

Monotherapy

behandeling met één geneesmiddel

Morbiditeit

Morbidity

ziektecijfer

Morfinomimetecum

Morphinomimetic

stof die als morfine werkt

Mortaliteit

Mortality

sterftecijfer

Motiliteit

Motility

vermogen om spontaan te bewegen

Motorisch

Motor

met betrekking tot beweging

Mucociliair

Mucociliary

met betrekking tot slijmvlies en trilharen

Mucocutaan

Mucocutaneous

met bestrekking tot huid en slijmvliezen

Mucolyticum

Mucolytic

slijmoplossend middel

Mucopurulent

Mucopurulent

slijmig en etterig

Mucosa

Mucosa

slijmvlies

Mucus

Mucus

slijm

Multidosis

Multidose

grote hoeveelheid geneesmiddelen

Multipara

Multiparous

vrouw die meer dan eens heeft gebaard

Multipel

Multiple

veelvoudig

Musculair

Muscular

met betrekking tot de spieren

Musculair Relaxans

Muscle Relaxant

middel dat de spieren ontspant

Musculatuur

Musculature

spierstelsel

Mutageen

Mutagenic

wat verandering teweegbrengt

Mutatie

Mutation

sprongsgewijze verandering

Mutisme

Mutism

onvermogen om te spreken

Myalgie

Myalgie

spierpijn

Myasthenie

Myasthenia

spierzwakte

Mycobacterie

Mycobacterium

zuurvaste staafjesbacterie

Mycologisch

Mycological

met betrekking tot schimmels

Mycose

Mycosis

door een schimmel veroorzaakte ziekte

Mycotisch

Mycotic

door schimmels veroorzaakt

Mydriaticum

Mydriatic

pupilverwijder

Myelomatose

Myelomatosis

meerdere myelomen

Myeloom

Myeloma

kwaadaardig gezwel van ruggemerg of beenmerg

Myelosuppressie

Myelosuppression

remmende werking op het beenmerg

Myelotoxisch

Myelotoxic

giftig voor het beenmerg

Myocarditis

Myocarditis

ontsteking van de hartspier

Myopathie

Myopathy

spierziekte

Myopie

Myopia

bijziendheid

Myositis

Myositis

spierontsteking

Letter N

Nadelig

Adverse

kwalijk

Nadir

Nadir

voetpunt

Narcoticum

Narcotic

verdovend middel

Nasaal

Nasal

met betrekking tot de neus

Nasolacrimaal

Nasolacrimal

met betrekking tot de neus en tranen

Natriurese

Natriuresis

uitscheiding van zouten met de urine

Nausea

Nausea

misselijkheid

Necrolyse

Necrolysis

afsterving van weefsel

Necrose

Necrosis

weefselversterf

Nefritis

Nephritis

nierontsteking

Nefroliet

Nephrolith

niersteen

Nefropathie

Nephropathy

nierziekte

Nefrotisch

Nephrotic

met betrekking tot nierziekten

Nefrotoxisch

Nefrotoxic

giftig voor de nieren

Negatief

Negative

afwezig

Neonataal

Neonatal

met betrekking tot de eerste weken na de geboorte

Neoplastisch

Neoplastic

gepaard gaand met nieuwvorming

Nervositeit

Nervousness

zenuwachtigheid

Neuraal

Neural

met betrekking tot de zenuwen

Neuralgie

Neuralgia

zenuwpijn

Neuritis

Neuritis

zenuwontsteking

Neurodermitis

Neurodermatitis

huidaandoening met lichte zenuwstoornissen

Neuroleptanalgesie

Neuroleptanalgesia

middel dat pijnstilling en veranderend bewustzijn geeft

Neurolepticum

Neuroleptic

middel gebruikt bij geestesziekte

Neurologisch

Neurological

met betrekking tot de zenuwen

Neuromusculair

Neuromuscular

met betrekking tot zenuwen en spieren

Neuronaal

Neuronal

met betrekking tot een zenuwcel

Neuropathie

Neuropathy

zenuwziekte

Neurotisch

Neurotic

met betrekking tot een ziekelijke houding

Neurotoxisch

Neurotoxic

giftig voor het zenuwstelsel

Neurotransmitter

Neurotransmitter

chemische stof als overbrenger van de zenuwprikkel

Neurovegetatief

Neurovegetative

met betrekking tot het autonome zenuwstelsel

Neutralisatie

Neutralization

opheffing

Neutrofiel

Neutrophil

kleurbaar met neutrale kleurstoffen

Neutropenie

Neutropenia

tekort aan witte bloedlichaampjes

Neveneffect

Sideeffect

bijwerking

Nidatie

Nidation

innesteling

Niersteen

Calculus I

verkalking in het nierbekken

Nihil

Nil

niets

Nocturnus

Nocturnal

nachtelijk

Nodeus

Nodose

knobbelig

Normalisatie

Normalization

in overeenstemming brengen met een norm

Normotensief

Normotensive

met gewone bloeddruk

Nosocomiaal

Nosocomial

door verblijf in het ziekenhuis veroorzaakt

Nullipara

Nulliparous

vrouw die nog geen kind heeft gebaard

Nummulair

Nummular

ter grootte van een muntstuk bijv. Bij huidafwijking

Nutriënt

Nutrient

voedingsstof

Nycturie

Nocturia

verhoogde urinelozing in de nacht

Nystagmus

Nystagmus

oogsiddering, ongecontroleeerde snelle beweging van het oog

Letter O

Oöforectomie

Oophorectomy

operatieve (heelkundige) verwijdering van de eierstokken

Obesitas

Obesity

vetzucht

Objectief

Objective

waarneembaar

Observatie

Observation

waarneming

Obsessie

Obsession

dwangvoorstelling

Obstetrisch

Obstetrical

verloskundig

Obstipatie

Obstipation

moeilijke stoelgang

Obstructie

Obstruction

verstopping

Occasioneel

Occasional

nu en dan voorkomend

Occlusie

Occlusion

afsluiting

Occult

Occult

verborgen

Oculair

Ocular

oog-, met betrekking tot het oog

Oculogyrisch

Oculogyric

met betrekking tot de oogbewegingen

Oculomotoor

Oculomotoric

met betrekking tot de beweging van het oog

Odor

Odour

reukzin

Oedeem

Oedema

waterzucht

Oesophagitis

Oesophagitis

ontsteking van de slokdarm

Oestrogeen

Oestrogen

vrouwelijk hormoon

Oftalmisch

Ophthalmic

met betrekking tot oogziekten

Oftalmologisch

Ophthalmological

met betrekking tot de oogheelkunde

Oligoelement

Oligoelement

spoorelement

Oligomenorroe

Oligomenorrhoea

menstruaties met grote onregelmatige tussenpozen

Oligurie

Oliguria

verminderde uitscheiding van urine

Oncolyticum

Oncolytic

middel dat de groei van gezwellen remt

Oncotisch

Oncotic

met betrekking tot zwelling

Opalescent

Opalescent

bijna doorschijnend

Opiaat

Opiate (niet:Opioid)

opiumbevattend geneesmiddel

Opisthotonus

Opisthotonos

krampachtige achteroverstrekking van het lichaam

Opportunistisch

Opportunistic

toevallig schadelijk, alleen onder deze omstandigheden schadelijk

Optimaal

Optimal

het beste

Optisch

Optic

met betrekking tot het licht

Oraal

Oral

met betrekking tot de mond

Orbitaal

Orbital

met betrekking tot de oogkas

Orchitis

Orchitis

ontsteking van de teelbal

Orgasme

Orgasm

lustgevoelens bij seksuele opwinding (klaarkomen)

Oriëntatie

Orientation

vermogen tot plaatsbepaling

Orofaciaal

Orofacial

met betrekking tot de mond en het gelaat

Orthopedisch

Orthopaedic

met betrekking tot de behandeling van misvormingen van beenderen en gewrichten

Orthostatisch

Orthostatic

wat bij rechtstaan optreedt

Osmolaliteit

Osmolality

concentratie van een oplossing weergegeven door aantal osmols per kg oplosmiddel

Osmotisch

Osmotic

door wederzijdse doordringing veroorzaakt

Ossiculum

Ossicle

beentje

Ossificatie

Ossification

beenvorming

Osteoarthritis

Osteoarthritis

gewrichtsontsteking tot op het bot

Osteodystrofie

Osteodystrophy

groeistoornis van het beenweefsel

Osteolyse

Osteolysis

verdwijning van beenweefsel

Osteomalacie

Osteomalacia

beenverweking

Osteomyelitis

Osteomyelitis

botontsteking

Osteoporose

Osteoporosis

botontkalking

Osteotomie

Osteotomy

uitsnijding van bot

Otitis

Otitis

oorontsteking

Otorinolaryngologie

Otorhinolaryngology

oor-neus-keelheelkunde

Otorroe

Otorrhoea

loopoor

Otosclerose

Otosclerosis

erfelijke doofheid

Ototoxisch

Otottoxic

schadelijk voor het oor

Ovariaal

Ovarian

ovarieel

Overdosering

Overdosage

toediening van een te grote hoeveelheid

Overdosis

Overdose

te grote dosis

Ovulatie

Ovulation

eisprong

Ovum

Ovum

ei

Oxydatie

Oxidation

verbinding met zuurstof

Oxygenatie

Oxygenation

verzadiging met zuurstof

Oxytocisch

Oxytocic

wat de bevalling bespoedigt

Letter P

Pacemaker

Pacemaker

gangmaker, hartprikkelaar

Palliatief

Palliative

verzachtend

Palpebraal

Palpebral

met betrekking tot het ooglid

Palpitatie

Palpitation

klopping van het hart

Pancreatitis

Pancreatitis

ontsteking van de alvleesklier

Pancytopenie

Pancytopenia

vermindering van alle cellen in het bloed

Panniculitis

Panniculitis

ontsteking van het onderhuidse vetweefsel

Papel

Papule

huidknobbeltje

Papillair

Papillary

van papillen(knobbeltjes) voorzien

Papillitis

Papillitis

ontsteking van de papil (knobbeltje)

Papiloedeem

Pappiloedema

waterzucht (zwelling) van de papil

Paracentese

Paracentesis

doorprikking bij. Van het trommelvlies van het oor

Paradoxaal

Paradoxical

in strijd met de verwachting

Parallel

Parallel

evenwijdig

Paralyse

Paralysis

verlamming

Parameter

Parameter

kenmerk

Paranoia

Paranoia

achtervolgingswaanzin

Paraplegie

Paraplegia

verlamming aan beide zijden van het lichaam

Parasitair

Parasitic

door parasieten veroorzaakt

Parasympathicomimeticum

Parasympathomimetic

geneesmiddel dat de werking van het autonoom zenuwstelsel nabootst

Parathyreoïd

Parathyroid

met betrekking tot de bijschildklieren

Paraveneus

Paravenous

naast de ader

Parenchym

Parenchyma

klierweefsel

Parenteraal

Parenteral

door inspuiting, direct in de bloedvaten

Parese

Paresis

gedeeltelijke verlamming

Paresthesie

Paraesthesia

tinteling

Pariëtaal

Parietal

tot de wand behorend

Parkinsonisme

Parkinsonism

ziekteverschijnselen met de kenmerken van de ziekte van Parkinson

Paronychia

Paronychia

ontsteking van het nagelbed

Parotitis

Parotitis

bof, ontsteking van de parotis (speekselklier in mond)

Paroxismaal

Paroxysmal

paroxistisch, in aanvallen optredend

Partikel

Particle

klein deeltje

Partus

Parturition

baring

Passage

Passage

ontlasting, doorgang

Passief

Passive

niet zelfstandig werkzaam

Pathogeen

Pathogen

stof die ziekte veroorzaakt

Pathologisch

Pathological

ziekte

Patiënt

Patient

zieke mens

Peak Flow

Peak Flow

hoogste uitademingssnelheid

Pediatrisch

Paediatric

met betrekking tot de kindergeneeskunde

Pediculose

Pediculosis

luizenplaag

Pelvicus

Pelvic

tot het bekken behorend

Pemphigus

Pemphigus

etterblaasjes

Penetratie

Penetration

binnendringing

Penicillinase

Penicillinase

verhoogde weerstand tegen penseelschimmel

Penis

Penis

mannelijk lid

Peptisch

Peptic

wat de spijsvertering bevordert

Per os

Peroral

door de mond

Perceptie

Perception

waarnemingsvermogen

Percutaan

Percutaneous

door de huid heen

Perforatie

Perforation

doorboring

Perfusie

Perfusion

vochttoediening

Perianaal

Perianal

rondom de aars (uitgang van de endeldarm)

Periarthritis

Periarthritis

ontsteking rondom een gewricht

Pericarditis

Pericarditis

hartvliesontsteking

Periduraal

Peridural

rond het harde hersenvlies

Perifeer

Peripheral

aan de buitenzijde

Perinataal

Perinatal

kort voor en na de geboorte

Perineaal

Perineal

met betrekking tot de bilnaad

Periodiek

Periodic (niet: Periodical)

periodisch, regelmatig terugkerend

Perioraal

Perioral

rondom de mond

Periorbitaal

Periorbital

rondom de oogkas

Peristaltiek

Peristalsis

darmbeweging

Peritonitis

Peritonitis

buikvliesontsteking

Perivasculair

Perivascular

rondom de vaten

Permanent

Perennail

één of meer jaren durend

Permanent

Permanent

blijvend

Permeabiliteit

Permeability

doordringbaarheid

Pernicieus

Pernicious

gevaarlijk, kwaadaardig

Peroperatief

Perioperative

tijdens een heelkundige ingreep

Peroraal

Peroral

door de mond, bijv. van een intubatie

Persistens

Persistent

persisterend, blijvend, aanhoudend, hardnekkig

Perspiratio

Perspiration

huidademhaling

Pertussis

Pertussis

kinkhoest

Perversie

Perversion

perversiteit, tegennatuurlijkheid, verdorvenheid

Pessarium

Pessary

anticonceptiemiddel; rubber kapje in de vagina dat de baarmoedermond afsluit

Petechieën

Petechiae

kleine puntvormige huidbloedingen

Petit Mal

Petit Mal

korte aanval van vallende ziekte, korte toeval

Ph

Ph

zuurgraad

Pigmentatie

Pigmentation

verkleuring

Pilo-erectie

Piloerection

rechtop gaan staan van lichaamsharen (kippevel)

Pityriasis

Pityriasis

zemelenuitslag v.d. huid

Placebo

Placebo

geneesmiddel zonder werking

Placenta

Placenta

moederkoek

Plasma-Expander

Plasma Expander

geneesmiddel dat de druk van bloed op omliggend weefsel verhoogt

Plasmaproteïne

Plasma Protein

eiwit in het bloedplasma

Plasminogeen

Plasminogen

eiwit in het bloed

Pleuritis

Pleurisy

borstvliesontsteking

Plexus

Plexus

netwerk van zenuwen of bloedvaten

Pneumonie

Pneumonia

longontsteking

Pneumopathie

Pneumopathy

longziekte

Poliomyelitis

Poliomyelitis

virusinfectie o.a. van de grijze stof van het ruggemerg

Polyarthritis

Polyarthritis

ontsteking van meer dan één gewricht

Polydipsie

Polydipsia

verhoogd dorstgevoel, veel drinken

Polymorf

Polymorphic

veelvormig

Polyneuritis

Polyneuritis

ontsteking van verschillende(meerdere) zenuwen

Polypeptide

Polypeptide

keten van een groot aantal met elkaar verbonden aminozuren

Polytherapie

Polytherapy

behandeling met meerder methoden

Polyurie

Polyuria

vermeerderde urinelozing

Polyvalent

Polyvalent

meerwaardig

Populatie

Population

bevolking

Porfyrie

Porphyria

verstoorde vorming van rode kleurstof in het bloed

Positief

Positive

aanwezig

Post Partum

Poatpartum

na de bevalling

Posterior

Posterior

aan de achterkant

Postmenopauzaal

Postmenopausal

na de overgangsjaren bij de vrouw

Postnataal

Postnatal

na de geboorte

Postoperatief

Postoperative

na een heelkundige ingreep

Postprandiaal

Postprandial

na de maaltijd

Posttraumatisch

Posttraumatic

na een letsel

Postureel

Postural

met betrekking tot de houding

Potentiëring

Potentiation

versterking

Potentialisering

Potentialization

versterking van de werking van een geneesmiddel door een ander

Potentie

Potency

kracht

Potentieel

Potential

mogelijk

Preëclampsie

Preeclampsia

voorafgaand aan stuipen tijdens de zwangerschap

Precipitatie

Precipitation

neerslag

Precordiaal

Precordial

vóór het hart

Precursor

Precursor

voorloper

Predispositie

Predisposition

vatbaarheid

Preklinisch

Preclinical

voor de ziekte merkbaar wordt

Preliminair

Preliminary

voorafgaand

Preload

Preload

voorbelasting

Prematuur

Premature

voortijdig

Premedicatie

Premedication

toediening van geneesmiddelen ter voorbereiding van de patiënt op een behandeling

Premenstrueel

Premenstrual

voor de maandstonden (maadelijkse bloeding) bij de vrouw

Prenataal

Prenatal

voor de geboorte

Preoperatief

Preoperative

voor de operatie

Preparaat

Preparation

bereiding van chemische stof, geneesmiddel e.d.

Preputium

Prepuce

voorhuid van penis

Presentatie

Presentation

ligging

Presynaptisch

Presynaptic

voor de synaps liggend, dit is de spleet tussen 2 zenuwcellen

Preventie

Prevention

voorkoming (van ziekte)

Priapisme

Priapism

een erectie van de penis die veel te lang blijft

Primair

Primary

oorspronkelijk

Primovaccinatie

Primary Vaccination

eerste inenting (met pokstof)

Procedure

Procedure

werkwijze

Procreatie

Procreation

voortplanting

Proctitis

Proctitis

endeldarmontsteking

Produktie

Production

voortbrenging

Produktief

Productive

voortbrengend

Profylaxe

Prophylaxis

voorbehoeding, behandeling om een ziekte te voorkomen

Progestageen

Progestogen

zwangerschapshormoon

Prognose

Prognosis

voorspelling van het verloop en de afloop van een ziekte

Progressief

Progressive

voortschrijdend

Prolaps

Prolapse

uitzakking

Proliferatie

Proliferation

snelle vermenigvuldiging

Proportioneel

Proportional

evenredig

Proptosis

Proptosis

uitpuiling van het oog

Propulsief

Propulsive

voortstuwend

Prostaglandine

Prostaglandin

op een hormoon lijkende stof in het lichaam

Prostatisme

Prostatism

vergroting van de prostaat (een klier tussen blaas en penis bij de man)

Prostatitis

Prostatitis

ontsteking van de prostaat (een klier tussen blaas en penis bij de man)

Proteïne

Protein

eiwit

Protease

Protease

eiwitsplitsende giststof

Proteolytisch

Proteolytic

eiwitsplitsend

Prothese

Prosthesis

kunstmatig lichaamsdeel (bijv. Een kunstarm)

Protozoòn

Protozoon

primitief ééncellig organisme

Protrombine

Prothrombin

bloedstollingsfactor

Protrusie

Protrusion

uitpuiling

Proximaal

Proximal

het dichtst bij

Prurigineus

Pruritic

jeukend

Pruritus

Pruritus

jeuk

Pseudomembraneus

Pseudomembranous

met vorming van een schijnbaar membraan (vlies)

Pseudotumor

Pseudotumour

schijngezwel

Psoriasis

Psoriasis

schubziekte met overmatige vette schilfers v.d. huid

Psychiatrisch

Psychiatric

met betrekking tot de behandeling van geestelijke stoornissen

Psychisch

Psychic

geestelijk

Psychogeen

Psychogenic

door de geest veroorzaakt

Psycholepticum

Psycholeptic

geneesmiddel dat bepaalde geestelijke functies onderdrukt

Psychologisch

Psychological

met betrekking tot het gevoelsleven

Psychomotorisch

Psychomotor

met betrekking tot bewegingen door de geest veroorzaakt

Psychose

Psychosis

geestelijke stoornis

Psychosomatisch

Psychosomatic

met betrekking tot het verband tussen geest en lichaam

Psychotroop

Psychotropic

wat de geest beïnvloedt

Ptosis

Ptosis

verzakking veel gebruikt voor een naar beneden gezakt ooglid

Puberteit

Puberty

(geslachts)rijpheid

Puerperium

Puerperium

kraambed

Pulmonair

Pulmonary

met betrekking tot de longen

Pulsatie

Pulsation

klopping

Punctie

Puncture

prik

Pupildilatatie

Pupillary Dilation

pupilverwijding

Purgatief

Purgative

middel tegen verstopping

Purpura

Purpura

puntvormige bloedingen in de huid

Purulent

Purulent

etterig

Pustuleus

Pustular

met betrekking tot puisten

Pyelitis

Pyelitis

nierbekkenontsteking

Pyelonephritis

Pyelonephritis

ontsteking van nier en nierbekken

Pylorus

Pylorus

maaguitgang

Pyodermie

Pyoderma

etterige huidziekte

Pyogeen

Pyogenic

etterverwekkend

Pyrexie

Pyrexia

koorts

Pyrogeen

Pyrogenic (niet:Pyrogen)

koortsverwekkend

Pyrosis

Pyrosis

maagzuur

Letter Q

Qrs-Complex

Qrs Complex

gedeelte uit ECG (hartfilmpje)

Qt-Interval

Qt Interval

gedeelte uit ECG (hartfilmpje)

Quaternair

Quaternary

viertallig

Letter R

Rachitis

rachitis

Engelse ziekte

Radioactiviteit

Radioactivity

gevaarlijke straling

Radiografie

Radiography

fotograferen d.m.v. röntgenstralen

Radiologisch

Radiological

m.b.t. de leer van de radioactiviteit

Radiotherapie

Radiotherapy

bestraling

Ragade

Rhagade

scheurtje bijv. In de mondhoek

Raynaudfenomeen

Raynauds Phenomenon

bleekheid van vingers of tenen

Reabsorptie

Reabsorption

terugresorptie (terugopslorping)

Reactie

Reaction

terugwerking

Reactivering

Reactivation

weer actief maken

Reactiviteit

Reactivity

vermogen om te reageren

Reagens

Reagent

reageermiddel

Reageren

Respond

reactie veroorzaken

Rebound-effect

Rebound effect

terugslag

Recept

Prescription

voorschrift

Receptor

Receptor

bestanddeel dat gevoelig is voor prikkels

Recidief

Recidivist

wederinstorting

Recipiënt

Recipient

ontvanger

Recombinant

Recombinant

DNA waarin een stukje vreemd DNA is ingelast

Reconstitutie

Reconstitution

bijeenbrengen van verschillende componenten

Reconvalescentie

Reconvalescence

herstel na een ziekte

Rectaal

Rectal

met betrekking tot de endeldarm

Recuperatie

Recuperation

herstel van krachten

Recurrerend

Recurrent

terugkomend

Reductie

Reduction

scheikundige herleiding, vermindering

Referentie

Reference

verwijzing

Reflectoor

Reflective

reflectorisch, m.b.t. een reflex

Reflex

Reflex

onwillekeurige reactie op bepaalde prikkels

Reflux

Reflux

terugvloeiïng

Refractair

Refractory

ongevoelig

Refractiechirurgie

refractil surgery

een vorm van oogchirurgie

Regeneratie

Regeneration

herstelgroei

Regio

Region

streek

Regionaal

Regional

met betrekking tot een bepaalde streek

Regressie

Regression

achteruitgang

Regulatie

Regulation

aanpassing aan de normale toestand

Regurgitatie

Regurgitation

terugstroming (meestal van voedsel uit maag naar mond)

Rehydratie

Rehydration

opheffing van uitdroging door toevoer van vocht

Reïnfectie

Reinfection

hernieuwde besmetting

Relaxans

Relaxant

middel dat ontspanning teweegbrengt

Relevant

Relevant

essentieel

Remissie

Remission

tijdelijke vermindering of verdwijning van ziekteverschijnselen

Renaal

Renal

met betrekking tot de nier

Renine

Renin

giststof die de bloeddruk beïnvloedt

Renovasculair

Renovasculair

met betrekking tot nieren en bloedvaten

Repetitief

Repetitive

zich herhalend

Replicatie

Replication

verdubbeling van DNA tijdens celdeling, herhaling van een experiment

Reproduktie

Reproduction

vermenigvuldiging

Research

Research

wetenschappelijk onderzoek

Resectie

Resection

uitsnijding

Reservoir

Reservoir

plaats waar ziekteverwekkers zich kunnen ophopen

Residuaal

Residual

residueel, overblijvend restant

Resistent

Resistant

bestand tegen

Resorptie

Resorption

opslorping

Respiratoir

Respiratory

respiratoor, m.b.t. de ademhaling

Respons

Response

antwoord

Restless Legs

Restless Legs

rusteloze benen

Resuscitatie

Resuscitation

reanimatie, opwekken van hart bij harstilstand en beademen

Retard

Retard

vertraagde opneming in het lichaam

Retardatie

Retardation

vertraging, achterstand

Retentie

Retention

ophouding

Retinaal

Retinal

met betrekking tot het netvlies

Retinopathie

Retinopathy

netvliesaandoening

Retractie

Retraction

terugtrekking

Retrobulbair

Retrobulbar

achter de oogbol

Retrograad

Retrograde

teruggaand

Retrosternaal

Retrosternal

achter het borstbeen

Reumatoïd

Rheumatoid

op reuma gelijkend

Revaluatie

Revaluation

herwaardering

Reversibel

Reversible

omkeerbaar

Revulsief

Revulsive

afleidend

Rhinitis

Rhinitis

neusverkoudheid

Rhinopharyngitis

Rhinopharyngitis

neuskeelholte ontsteking

Rhonchus

Rhonchus

reutelgeruis in ademhalingswegen

Rigiditeit

Rigidity

stijfheid

Rinorroe

Rhinorrhoea

neusdrop, hevige rinitis (ontsteking van het neusslijmvlies)

Risicofactor

Risk Factor

omstandigheid die de kans op ziekte vergroot

Risicopatiënt

Risk Patient

patient die gevaar loopt om ziek te worden

Routinematig

Routinely

zoals gewoonlijk

Rubella

Rubella

rodehond

Ruptuur

Rupture

verscheuring

Letter S

Salicylisme

Salicylism

vergiftiging door gebruik van salicylpreparaten

Saline

Saline

zouthoudend

Salivatie

Salivation

speekselvloed

Salpingitis

Salpingitis

ontsteking van de eileider

Saluretisch

Saluretic

met betrekking tot een zoutuitwasser

Saprofyt

Saprophyte

plant die van organisch afval leeft

Sarcoom

Sarcoma

kwaadaardig gezwel

Scabies

Scabies

schurft

Scarlatina

Scarlatina

roodvonk

Schizofrenie

Schizophrenia

chronische geestesziekte met perioden van verwardheid en psychose

Sciatica

Sciatica

ischias, pijn in rug lopend langs de bilzenuw

Sclera

Sclera

harde oogrok

Sclerose

Sclerosis

ziekelijke verharding

Scotoom

Scotoma

blinde vlek in het gezichtsveld

Seborroe

Seborrhoea

talgvloed

Secretie

Secretion

afscheiding

Secundair

Secondary

bijkomstig

Sedativum

Sedative

kalmerend middel

Sedentair

Sedentary

wie een zittend leven leidt

Sediment

Sediment

bezinksel

Sedimentatie

Sedimentation

bezinking

Segment

Segment

onderdeel

Sekwester

Sequestra

stukje los liggend dood weefsel

Selectief

Selective

uitkiezend

Semisynthetisch

Semisynthetic

van scheikundige oorsprong

Seniliteit

Senility

geestelijke en lichamelijke ouderdomsverschijnselen

Sensibilisatie

Sensitization

gevoelig maken

Sensorieel

Sensory

sensorisch, gewaarwordend, zintuiglijk, m.b.t. het bewustzijn

Septikemie

Septicaemia

bloedvergiftiging

Septisch

Septic

m.b.t. sepsis, dit is een levenbedreigende toestand omdat ziektekiemen (bijv. Bacterie) zich vermenigvuldigen in het bloed

Septum

Septum

tussenschot

Sequelae

Sequelae

nasleep van een ziekte

Seroconversie

Seroconversion

omslag van bloedwaarden van seronegatief naar seropositief

Serologisch

Serological

met betrekking tot serum v.h. bloed

Serum

Serum

het vloeibare stof die overblijft als bloed is gestold, vloeistof van het bloed (bloed bestaat uit cellen en vloeistof)

Shock

Shock

toestand die ontstaat door acute te geringe bloedtoevoer naar weefsels door ondervulling van het slagaderlijk systeem

Shunt

Shunt

kunstmatige verbinding tussen twee kanalen of bloedvaten

Sigmoïd

Sigmoid

S-vormige bocht tussen colon decendens en endeldarm

Significant

Significant

belangrijk

Simultaan

Simultaneous

gelijktijdig

Singultus

Singultus

hik, een onwillekeurige spiersamentrekking van het middenrif

Sinusaal

Sinusal

met betrekking tot een holte (bijv. Neusbijholte)

Sinusitis

Sinustitis

ontsteking van een bijholte van de neusholte

Skeletachtig

Skeletal

met betrekking tot het geraamte

Solutio

Solution

oplossing

Solvens

Solvent

oplossend geneesmiddel

Somatisch

Somatic

met betrekking tot het lichaam

Somatotrofine

Somatotrophin

groeihormoon

Somnambulisme

Somnambulism

slaapwandelen

Somnolentie

Somnolence

slaperigheid

Soporatief

Soporific

soporeus, m.b.t. diepe slaap, bewusteloosheid

Souffle

Souffle

hartgeruis

Spasme

Spasm

kramp

Spasmodisch

Spasmodic

met betrekking tot kramp

Spasmolyticum

Spasmolytic

krampstillend middel

Spasticiteit

Spasticity

verhoogde spierspanning, continue kramp

Spastisch

Spastic

krampachtig

Species

Species

soort

Specifiek

Specific

kenmerkend

Spectrum

Spectrum

kleurenband

Spermatogenese

Spermatogenesis

vorming van zaadcellen

Spermicide

Spermicide

stof die zaadcellen doodt

Sphincter

Sphincter

sluitspier

Spinaal

Spinal

met betrekking tot de wervelkolom

Spiraaltje

IUD (intra Uterine Device)

anticonceptiemiddel; koperhoudend voorwerp in de baarmoeder

Splenomegalie

Splenomegaly

miltvergroting

Spondylitis

Spondylitis

wervelontsteking

Sporadisch

Sporadic

niet algemeen voorkomend, zeldzaam

Spotting

Spotting

doorbraakbloeding

Spray

Spray

nevel

Sputum

Sputum

fluim, speeksel en luchtwegslijm

Squameus

Squamous

afschilferend (bijv. Van huid of oppervlakkige cellaag)

Stabilisatie

Stabilization

evenwichtstoestand

Stabiliteit

Stability

duurzaamheid

Standaarddosis

Standard Dosing

gebruikelijke hoeveelheid

Standaardiseren

Standardize

tot een éénheid brengen

Stase

Stasis

stilstand

Statistisch

Statistical

cijfermatig berekend

Status

Status

stand, toestand, dossier over patiënt in ziekenhuis

Steady State

Steady State

evenwicht tussen inspanning en zuurstofgebruik

Steatorroe

Steatorrhoea

vetontlasting in grote hoeveelheid

Steatose

Steatosis

vervetting

Stenose

Stenosis

vernauwing

Sterilisatie

Sterilization

een handeling waarmee alle ziektekiemen worden gedood

Steriliteit

Sterility

onvruchtbaarheid

Steroïd

Steroid

verbinding afgeleid van koolwaterstof

Stimulans

Stimulant

opwekkend middel

Stomatitis

Stomatitis

ontsteking van het mondslijmvlies

Stomatologisch

Stomatological

met betrekking tot de mondholte

Strabismus

Strabismus

scheelzien

Stress

Stress

spanning

Stria

Stria

huidstriem (huidstrepen bijv. na zwangerschap)

Structureel

Structural

met betrekking tot de opbouw van een geheel

Struma

Struma

krop

Stupor

Stupor

verminderd bewustzijn

Subacuut

Subacute

van betrekkelijk korte duur

Subarachnoïdaal

Subarachnoid

onder het spinnewebvlies v.d. hersenen gelegen

Subcapsulair

Subcapsular

onder een kapsel

Subconjunctivaal

Subconjunctival

onder het oogbindvlies

Subcutaan

Subcutaneous

onderhuids

Subjectief

Subjective

persoonlijk

Subklinisch

Subclinical

nog niet waarneembaar

Sublinguaal

Sublingual

onder de tong

Substantie

Substance

stof

Substitutie

Substitution

vervanging

Substraat

Substrate

stof waarop een giststof inwerkt

Superinfectie

Superinfection

bijkomende besmetting

Supervisie

Supervision

toezicht

Supine

Supine

achteroverliggend, traag

Supplement

Supplement

bijvoeging

Suppositorium

Suppository

zetpil, pil die via de anus wordt ingebracht

Suppressief

Suppressive

onderdrukkend

Suppuratie

Suppuration

ettering

Supraventriculair

Supraventricular

boven de hartkamers

Surditas

Surdity

doofheid

Suspensie

Suspension

vloeistof met onoplosbare deeltjes

Sympathicomimeticum

Symopathomimetic

middel met opwekkende werking v.h. autonoom zenuwstelsel

Sympatisch

Sympathetic

medegevoelig

Symptomatisch

Symptomatic

met betrekking tot ziekteverschijnselen

Symptomatologie

Symptomatology

leer van de ziekteverschijnselen

Symptoom

Symptom

ziekteverschijnsel

Synaptisch

Synaptic

met betrekking tot onderling contact tussen zenuwcellen

Syncope

Syncope

plotseling bewustzijnsverlies

Syndroom

Syndrome

ziektebeeld

Synergistisch

Synergistic

samenwerkend

Synoviaal

Synovial

met betrekking tot de slijmvliesbekleding van gewricht

Synovitis

Synovitis

gewrichtsontsteking

Synthese

Synthesis

samenstelling

Systematisch

Systematic

stelselmatig

Systemisch

Systemic

over het hele lichaam verspreid

Systolisch

Systolic

met betrekking tot de samentrekking van de hartkamers

Letter T

Tachyaritmie

Tachyarrhythmia

onregelmatige te snelle hartsamentrekking

Tachycardie

Tachycardia

snelle hartslag

Tachyfylaxie

Tachyphylaxis

snel opgebouwde weerstand tegen gifstoffen

Tandplaque

Dental Plaque

tandaanslag

Tandsteen

Calculus teeth

afzetting van caliumzouten en verontreinigingen op gebitselementen

Tardief

Tardive

wat laat tot uiting komt

Tegumentair

Integumentary

met betrekking tot de huidoppervlakte

Teleangiëctasie

Telangiectasia

verwijding van de bloedvaten

Tendens

Tendency

neiging

Tendinitis

Tendinitis

peesontsteking

Tenesmus

Tenesmus

pijnlijke aandrang van ontlasting

Tenosynovitis

Tenosynovitis

ontsteking van de peesschede

Tensie

Tension

druk

Tensio-actief

Tensioactive

van invloed op de oppervlaktespanning

Teratogeen

Teratogenic (niet:Teratogen)

wat misvormingen in de ontwikkeling van de baby veroorzaakt

Teratologisch

Teratological

met betrekking tot misvormingen in de ontwikkeling van de baby

Terminaal

Terminal

in het eindstadium

Test

Test

proef

Testiculair

Testicular

met betrekking tot de teelbal

Tetanie

Tetany

verhoogde spierprikkelbaarheid

Tetanus

Tetanus

infectieziekte die door gifstof leidt tot spierspasmen

Thalamus

Thalamus

grijze stof van de tussenhersenen

Theoretisch

Theoretical

wat niet in de werkelijkheid voorkomt; m.b.t. op feiten en wetten berustende wetenschappelijke kennis die niet proefondervindelijk aan de praktijk is getoetst.

Therapeutisch

Therapeutic

genezend; op de geneeswijze betrekking hebbend

Therapie

Therapy

geneeswijze, behandeling

Thermisch

Thermal

met betrekking tot warmte

Thermoregulatie

Thermoregulation

handhaving van warmte-evenwicht

Thoracaal

Thoracic

met betrekking tot de borstkas

Thrombolyticum

Thrombolytic

middel dat bloedproppen (stolsels) oplost

Thrombus

Thrombus

bloedprop

Thyrostaticum

Thyrostatic (niet: Thyreostatic)

stof die de schildklierwerking remt

Thyrotoxicose

Thyrotoxicosis

overmatige produktie van schildklierhormoon

Tic

Tic

zenuwtrek

Tinea Pedis

Tinea Pedis

schimmelziekte aan de voet

Tinnitus

Tinnitus

oorsuizen

Titer

Titre

hoogste verdunning van een stof die nog werkzaam blijft

Tofus

Tophus

jichtknobbel

Tolerantie

Tolerance

verdraagzaamheid

Tomografie

Tomography

röntgenfoto waarbij slechts één vlak scherp wordt afgebeeld (doorsnede)

Tonisch

Tonic

met betrekking tot (spier)spanning

Tonsillitis

Tonsillitis

amandelontsteking

Tonus

Tone

spierspanning

Topisch

Topical

plaatselijk

topologie

topology

relatie tussen het voorliggend deel van de baby bij de bevalling in het geboortekanaal

Torsie

Torsion

draaiing

Torticollis

Torticollis

scheefhals

Toxemie

Toxaemia

bloedvergiftiging door organische gifstof

Toxiciteit

Toxicity

giftigheid

Toxicologisch

Toxicological

met betrekking tot gifstoffen

Toxicomanie

Toxicomania

verslaving aan gifstof

Toxine

Toxin

gifstof

Toxisch

Toxic

giftig

Toxoplasmose

Toxoplasmosis

infectieziekte veroorzaakt door de parasiet Toxoplasma gondii

Tracheitis

Tracheitis

ontsteking van het slijmvlies van de luchtpijp

Trachoom

Trachoma

korrelachtige ontsteking van het oogbindvlies

Tractus

Tract

vezelbundel

Tranquillizer

Tranquillizer

middel dat opwindingstoestanden bedaart

Transaminase

Transaminase

giststof die een aminogroep van de ene stof op de andere kan overdragen

Transcutaan

Transcutaneous

door de huid heen toegediend

Transdermaal

Transdermal

door de huid

Transfer

Transfer

overdracht

Transformatie

Transformation

verandering

Transfusie

Transfusion

inbrengen van bloed in het bloedvatenstelsel

Transit

Transit

doorvoer

Transitoir

Transitory

transitoor, van voorbijgaande aard

Transmissie

Transmission

overbrenging

Transplantatie

Transplantation

overplanting

Transuretraal

Transurethral

door de urinebuis

Traumatisch

Traumatic

door een letsel ontstaan

Tremor

Tremor

beving

Tricyclisch

Tricyclic

3 periodes of 3 cycli (cirkels)

Triggerzone

Trigger Zone

pijnpunt

Trismus

Trismus

kaakkramp

Trivalent

Trivalent

driewaardig

Trofisch

Trophic

met betrekking tot de voeding van de weefsels

Trombo-embolie

Tromboembolism

bloedvatverstopping door bloedprop

Trombocytopenie

Thrombocytopaenia

verlaagd aantal bloedplaatjes

Trombocytose

Thrombocytosis

verhoogd aantal bloedplaatjes

Tromboflebitis

Thrombophlebitis

ontsteking van de vaatwand met vorming van bloedproppen

Trombose

Thrombosis

vorming van bloedprop in bloedvat of hart

Tuba

Tube

tube, trompetvormig

Tuberculeus

Tubercular

met betrekking tot tuberculose (door de tuberkelbacil veroorzaakte infectieziekte vnl. in de longen)

Tuberculostaticum

Tuberculostatic

middel tegen tuberculose

Tubulair

Tubular

tubuleus, in de vorm van een buisje, buisjes betreffend

Tumor

Tumour

gezwel

Turnover

Turnover

verloop

Tympanum

Tympanum

trommelholte van het oor, het middenoor

Letter U

Ulceratie

Ulceration

verzwering

Ulcerogeen

Ulcerogenic

wat zweervorming bevordert

Ulcus

Ulcer

zweer

Ulcus Crusis

Ulcus Crusis

zweer aan het onderbeen (open been)

Ulcus Pepticum

Peptic Ulcer

maagzweer

Uniform

Uniform

éénvormig

Unilateraal

Unilateral

éénzijdig

Unit-Dosis

Unitdose

gewone hoeveelheid van een geneesmiddel

Uremie

Uraemia

bloedvergiftiging door onvoldoende werking van de nieren

Urethritis

Urethritis

onsteking van de urinebuis

Urgentie

Urgency

dringende noodzaak

Uricosuricum

Uricosuric

middel dat de urinezuuruitscheiding bevordert

Urinair

Urinary

met betrekking tot urine

Urogenitaal

Urogenital

met betrekking tot de urinewegen en de geslachtsorganen

Urografie

Urography

röntgenfoto van de urinewegen

Urticaria

Urticaria

netelroos

Uterus

Uterus

baarmoeder

Uveitis

Uveitis

ontsteking van het regnboogvlies van het oog

Letter V

Vaccin

Vaccine

entstof om afweer op te bouwen

Vaccinatie

Vaccination

inenting

Vaccinia

Vaccinia

ziektetoestand na inenting

Vagaal

Vagal

met betrekking tot de tiende hersenzenuw, de vagus zenuw

Vaginaal

Vaginal

met betrekking tot de schede v.d. vrouw

Vagolitisch

Vagolytic

alsof de werking van de tiende hersenzenuw onderbroken is

Vagotenie

Vagotenia

verschuiving van het evenwicht in het zenuwstelsel

Validiteit

Validity

geldigheid

Valvula

Valvule

klepje

Variabiliteit

Variability

veranderlijkheid

Variatie

Variation

geringe afwijking

Varicella

Varicella

waterpokken

Varix

Varicose Vein

spatader

Vasculair

Vascular

met betrekking tot de bloedvaten

Vasculitis

Vasculitis

vaatonsteking

Vasoactief

Vasoactive

van invloed op de omvang van bloedvaten (samentrekking of verwijding)

Vasoconstrictie

Vasoconstriction

vaatvernauwing

Vasodilitatie

Vasodilitation

vaatverwijding

Vasomotorisch

Vasomotor

van invloed op de omvang van bloedvaten

Vasopressor

Vasopressor

stof die de samentrekking van spierweefsel bevordert

Vegetatief

Vegetative

buiten het bewustzijn om

Vehiculum

Vehicle

drager

Venerisch

Venereal

met betrekking tot de geslachtsziekten

Veneus

Venous

met betrekking tot de aders

Ventilatie

Ventilation

de luchtverplaatsing bij het ademen

Ventraal

Ventral

aan de buikzijde

Ventriculair

Ventricular

met betrekking tot de orgaanholte

Vertebraal

Vertebral

met betrekking tot de wervels

Vertigo

Vertigo

duizeligheid

Vesicaal

Vesicular

met betrekking tot de blaas

Vestibulair

Vestibular

met betrekking tot het evenwichtsorgaan

Vigiliteit

Vigilance

waakzaamheid

Viraal

Viral

door een virus veroorzaakt

Virilisatie

Virilization

vermannelijking

Visceraal

Visceral

met betrekking tot de ingewanden

Viscositeit

Viscosity

kleverigheid, stroperigheid van een vloeistof

Visioen

Vision

droombeeld

Visueel

Visual

met betrekking tot het zicht

Vitale Capaciteit

Vital Capacity

nuttige longinhoud

Vitreus

Vitreous

glasachtig

Voluntarius

Voluntary

vrijwillig

Vomitus

Vomitus

braaksel

Vulvair

Vulval

met betrekking tot de schaamspleet

Vulvovaginitis

Vulvovaginitis

ontsteking van de schaamspleet en de schede

Letter W

Withdrawal

Withdrawal

terugtrekking, daling van gehalte van hormoon,drug of geneesmiddel in bloed, soms met ontwennings of afkickverschijnselen

Letter X

Xanthoom

Xanthoma

gelige verhevenheid op de huid

Xanthopsie

Xanthopsia

geelzien

Xeroftalmie

Xerophthalmia

uitdroging van het hoornvlies

Xerostomie

Xerostomia

droge mond

.
- Advertentie -
- Advertentie -